Nauka i tehnologijaU Fokusu

Memorija ćelija: Zašto osoba sa presađenim srcem poprima osobine donora?

Živimo u doba znanosti, a Kur'an – kako je to oduvijek i bilo - izazov je ovoj znanstvenoj eri jer sadrži naučne činjenice koje su objavljene prije više od hiljadu godina. U Časnom Kur'anu možete pronaći znanstveni i’džaz koji se odnosi na sve naučne discipline.

Memorija ćelija[1]

“(…) Uistinu, u tijelu ima jedan komad mesa koji, ako bude dobar, cijelo tijelo biva dobro, a ako se pokvari, cijelo tijelo biva pokvareno. To je srce.”[2]

Časni Kur’an, Vječna Knjiga, Knjiga je koja vodi ka vjerovanju u Boga, ne ostavlja prostora za sumnju. Čitajući Časni Kur’an vidjet ćete i osjetiti ajete prepune nadnaravnosti – među tim nadnaravnostima je i znanstveni i’džaz[3].   

Živimo u doba znanosti, a Kur’an – kako je to oduvijek i bilo – izazov je ovoj znanstvenoj eri jer sadrži naučne činjenice koje su objavljene prije više od hiljadu godina. U Časnom Kur’anu možete pronaći znanstveni i’džaz koji se odnosi na sve naučne discipline. Ove nadnaravnosti su sredstvo putem kojeg se dokazuje da je Časni Kur’an Božija knjiga. Među novootkrivenim i’džazom u Časnom Kur’anu je ono što je u nauci poznato kao memorija ćelija. U okviru našeg kraćeg druženja, aktuelizirat ćemo sljedeće ajete i razmisliti o skrivenim značenjima u njima, zatim ćemo ih usporediti sa novootkrivenim činjenicama u vezi memorije ćelija. To su ajeti Časnog Kur’ana koji zaslužuju da se o njima promišlja. Bog (Allah) kaže u Časnom Kur’anu, u prijevodu značenja:

Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kad se Allah spomene, a kad im se riječi Njegove kazuju, vjerovanje im učvršćuju i samo se na Gospodara svoga oslanjaju. (Al-Anfal, 2)[4]

Ovaj veličanstveni ajet je znak koji upućuje na to kako srce radi. Mnogi znanstvenici kažu da je srce samo krvna pumpa i da nema ništa sa emocijama i osjećajima.   

Allah, dž.š., također, kaže, u prijevodu značenja: One koji vjeruju i čija se srca, kad se Allah pomene, smiruju – a srca se, doista, kad se Allah pomene smiruju! (Ar-Rad, 28).

Da bi ono što je šejtan ubacio učinio iskušenjem za one čija su srca bolesna i za one čija su svirepa – a nevjernici su, zaista, u beskrajnoj neslozi – i da bi oni koji su znanjem obdareni spoznali da je Kur’an istina od Gospodara tvoga, pa u nj povjerovali i da mu srca njihova budu sklona. A Allah će vjernike, doista, na pravi put izvesti. (Al-Hadž, 53-54)

Zar je isti onaj čije je srce Allah učinio sklonim islamu, pa on slijedi svjetlo Gospodara svoga (kao onaj koji je neosjetljiva srca)? Teško onima čija su srca neosjetljiva kad se spomene Allah, oni su u pravoj zabludi! Allah objavljuje najljepši govor, Knjigu sličnu po smislu, čije se pouke ponavljaju, zbog koji podilazi jeza one koji se Gospodara svoga boje, a kada spomene ime Allahovo, kože njihove i srca njihova se smiruju. Ona je Allahov pravi put na koji On ukazuje onome kome On hoće; a onoga koga Allah ostavi u zabludi niko na pravi put neće moći uputiti. (Az-Zumar, 22-23)

Zar nije vrijeme da se vjernicima srca smekšaju kad se Allah i Istina koja se objavljuje spomene, i da oni ne budu kao oni kojima je još davno data Knjiga, pa su srca njihova, zato što je proteklo mnogo vremena, postala nemilosrdna, i mnogi od njih su nevjernici. (Al-Hadid, 16)

Iz svih gore navedenih ajeta možemo razumjeti da je srce daleko više od obične krvne pumpe – ono ima udjela u percepciji, spoznaji i emocionalnim procesima kao što su strah i ljubav. U redovima koji slijede dokazat ćemo, u skladu sa znanstvenim dokazima i uz pomoć kazivanja iz zapadnih medija, objavljenih u najpoznatijim novinama i časopisima, da srce nije samo pumpa, što će nas dovesti do zaključka da je Kur’an knjiga od Allaha Koji zna sve tajne u srcima.   

29. maja 1988. urađena je uspješna transplantacija srca i pluća jednoj ženi po imenu Claire Sylvia. Srce i pluća su uzeti od 18-ogodišnjeg muškarca koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći. Nakon oporavka Claire se počela ponašati kao muškarac i jesti neka jela koja prije nije mogla podnijeti kao što su zelena paprika, pivo i piletina. Kad je upoznala porodicu tog čovjeka, oni su konstatirali da je “njeno ponašanje potpuno isto kao i ponašanje njihovog sina!”   

Neki znanstvenici ignoriraju ovo kazivanje; drugi ga uzimaju kao dokaz za ono što se danas naziva Cell Memory (memorija ćelija). Dakle, šta je to Cell Memory? Teorija ćelijskog pamćenja kaže da svaka ćelija u našem tijelu sadrži informacije o našoj osobnosti i našoj povijesti, i ne samo to, već i da svaka ćelija ima svoj način razmišljanja.   

Dakle, u skladu s time, prilikom transplantacije nekog organa iz jedne osobe u drugu, ćelije tog organa prenose svu njegovu memoriju u novo tijelo, a implantacijom više od jednog organa javlja se veći broj ćelija koje sadrže obimniju memoriju. Dr. Kandis Burt (autor knjige Passion Molecules) otkrio je da ćelije u ljudskom tijelu razmjenjuju poruke jedna s drugom putem kratkog lanca aminokiselina za koje se u prošlosti smatralo da se mogu naći samo u mozgu, ali sada je dokazano da se nalaze i u drugim unutrašnjim organima kao što su srce i ostali vitalni organi te da pamćenje (određenih stvari) nije pohranjeno samo u mozgu, nego je sačuvano i u ćelijama unutrašnjih organa i u ćelijama naše kože.

Dr Andre Armour ponudio nam je još jedan koncept 1991. godine izjavivši da postoji mali mozak u srcu koji se sastoji od mreže nervnih ćelija, proteina i pratećih ćelija. Sve ove stvari funkcioniraju nezavisno od mozga i šalju informacije u mozak, a kao rezultat toga on smatra da će nervne ćelije transplantiranog srca slati signale iz vlastite pohranjene memorije u mozak nove osobe.   

Paul Persil, znanstvenik u oblasti neuroimunologije (autor knjige Heart Code), proveo je istraživanje 2002. pod naslovom Promjene u ponašanju primatelja nalik donatoru. Istraživanje je provedeno na 74 slučaja, uključujući i 23 transplantacije srca, u vremenskom rasponu od 10 godina; u nekim slučajevima otkrio je stvari u koje je bilo teško povjerovati!   

Slučaj prvi:   

18-ogodišnji mladić, koji je volio poeziju, muziku i pjevanje poginuo je u saobraćajnoj nesreći. Njegovo srce je presađeno u 18-ogodišnju djevojku, operacija je bila uspješna. Nakon oporavka djevojka je upoznala roditelje preminulog mladića. Na njihovo iznenađenje ona je slušala istu muziku i pjevala istu pjesmu koju je on nekada slušao. Otpjevala je pjesmu do kraja, iako je nikad prije nije čula od umrlog!

Slučaj drugi:   

47-ogodišnjem bijelcu urađena je transplantacija srca 17-ogodišnjeg afroamerikanca. Nakon operacije primatelj je bio iznenađen jer mu se počela sviđati klasična muzika. Kasnije je otkrio da je njegov donator, također, volio tu vrstu muzike!   

Slučaj treći:   

Nakon što je mladić imao transplantaciju srca, otkrio je da je počeo koristiti čudnu riječ koju prije nije upotrebljavao. Pošto je upoznao ženu donatora saznao je da su ona i njen suprug međusobno koristili ovu riječ kao znak koji indicira da je sve u redu!   

Slučaj četvrti:   

Transplantacija srca izvršena je na osmogodišnjoj djevojčici. Srce je preuzeto od desetogodišnje djevojčice, koja je smrto izbodena u prsa (srce joj je ostalo neozlijeđeno). Dva mjeseca nakon što je dobila srce, počela je proživljavati strašne noćne more. Počela je opisivati nekoga ko izlazi iz sjene i probada je hladnim oružjem. Došla je do tog momenta – u svojim snovima – kad je, ustvari, mogla vidjeti tog čovjeka. Ona ga je identificirala i rekla policiji gdje da ide po njega. U toku hapšenja čovjek je priznao ubistvo. (Slika br. 1.)

Djelovanje srca na mozak[5]:   

Znanstvenici su oduvijek bili mišljenja da srce reagira na signale koji dolaze iz mozga, ali sada su otkrili da je u pitanju dvosmjerno dinamičan odnos.   

Srce šalje signale mozgu u mnogim oblicima kao što su i:

1 – Neurološki putem električnih impulsa.

2 – Hemijski putem hormona i neurotransmitera.

3 – Fizički putem transverzalnih talasa.  

Elektromagnetno polje

Električna komponenta srčanog polja je oko 60 puta veće amplitude i prožima svaku ćeliju u tijelu. Magnetna komponenta je oko 5000 puta jača od magnetnog polja mozga i  može biti detektovana osjetljivim magnetometrom na nekoliko metara od tijela.   

Slika prikazuje elektromagnetno polje srca, koje je najdjelotvornije u ljudskom tijelu; ne samo da obuhvata svaku ćeliju u tijelu već, također, izlazi na prostor koji ga okružuje, Polje se može otkriti i izmjeriti osjetljivim magnetometrom na nekoliko metara od tijela.     

Crtež nam pokazuje kako, kada se dva čovjeka približe jedan drugom ili se dotaknu, srce jednog pobuđuje moždane talase drugog. (Slika br. 2)

Na desnoj strani crteža možete vidjeti da, kada se dvije osobe drže za ruke, prijenos električne energije vrši se iz srca osobe B u mozak osobe A, što može biti uhvaćeno na EEG-u.  

Trenutno na Univerzitetu Arizona jedan od znanstvenika provodi istraživanje na 300 osoba kojima je transplantirano srce nastojeći da potvrdi kardio-električnu teoriju koja kaže da postoji razmjena energije i informacija između srca i mozga posredstvom elektromagnetnog polja. On pokušava doznati koliko primatelja osjeća promjene u svojoj osobnosti ili načinu prehrane te nastoji odgovoriti na pitanja koja se tiču etičke tačke gledišta: ako neko primi srce zločinca šta će se dogoditi s njim?

Naš zaključak je, na temelju svih navedenih riječi, da je Kur’an knjiga istine i to kako Allah, dž.š., opisuje:Laž joj je strana, bilo s koje strane, ona je Objava od mudroga i hvale dostojnoga. (Fussilat, 42).

Svi argumenti koje smo priložili dokazuju vezu između srca i svih duhovnih stanja i obilježja vjere.To će nam obezbijediti jaču podlogu za razumijevanje slijedećih ajeta: Kako oni ne razmisle o Kur’anu, ili su im na srcima katanci! (Muhammed, 24) i Na Dan kada protiv njih budu svjedočili jezici njihovi, i ruke njihove, i noge njihove za ono što su radili. (An-Nur, 24).

Provest ćemo pojedinačna istraživanja, ako Bog da, koja će govoriti o svojstvima koje srce posjeduje u skladu sa Kur’anom i u skladu sa znanstvenim stajalištem. Vidjet ćemo da je svaka riječ spomenuta u Kur’anu znanstvena istina koja dokazuje da vjera nije mit kako je definirana u nekim enciklopedijama.

U stvari, Časni Kur’an je Božija knjiga; svaka riječ, svaki harf sadrži u sebi i’džaz koji pojačava iman onih koji vjeruju u njega i privlači njihovu pažnju na nadnaravnost u svemiru i čovjekovom stvaranju. On prosvjećuje i obraća se svim obrazovnim stepenima. I nepismen i neobrazovan može pronaći ono što će ga uvjeriti u božansko porijeklo Kur’ana i ojačati njegovo vjerovanje. Suprotno drugim svetim knjigama, On stoji sam naspram ateizma i opovrgava njegove tobožnje koncepte. Ljudi iz vremena poslanstva istrajavali su u druženju sa Kur’anom i mnogi od njih su umrli zarad njegove odbrane, a isto su činile i generacije poslije njih. Danas, uz sve znanstvene spoznaje o kojima slušamo svakog momenta, Kur’an stoji sam, nepokolebljiv, dok sa ostalima to nije slučaj. To je jedina knjiga koja je ostala nepromijenjena i netaknuta, bez i jedne ubačene riječi ili harfa. Ova Sveta knjiga obraća se ljudskoj duši. Ona izgrađuje i oblikuje lik muslimana pojedinim ajetima koji se fokusiraju na ulogu čovjeka u ovom svemiru. Bog čovjeku pokazuje njegovu ulogu u svemiru kako bi shvatio svoj značaj u njemu. U tom smislu, Bog u Časnom Kur’anu kaže u prijevodu značenja:A kada Gospodar tvoj reče melekima: ‘’Ja ću na Zemlji namjesnika postaviti!’’ (Al-Baqara, 30).

U islamu, čovjek nije samo biće koje provede neko vrijeme, a zatim odlazi. Prema Časnom Kur’anu čovjek je počašćen i uvijek je pod Božijom paskom. Čovjek nije prepušten sam sebi u ovom svemiru. U tom smislu Bog kaže u Časnom Kur’anu, u prijevodu značenja:Mi smo sinove Ademove, doista, odlikovali; dali smo im da kopnom i morem putuju, i opskrbili ih ukusnim jelima, i dali im velike prednosti nad mnogima koje smo stvorili. (Al-Isra’, 70).

Kur’an je jedina knjiga koja pruža istinsku sliku o Bogu. U Časnom Kur’anu Bog nije utjelovljen niti počovječen.

“Reci: ‘’On je Allah – jedan! Allah je Utočište svakom! Nije rodio i rođen nije, i niko Mu ravan nije!’’”. (Al-Ihlas, 1-4).

Allah je izvor svjetlosti nebesa i Zemlje! Primjer svjetlosti Njegove je udubina u zidu u kojoj je svjetiljka, svjetiljka je u kandilju, a kandilj je kao zvijezda blistava koja se užiže blagoslovljenim drvetom maslinovim, i istočnim i zapadnim, čije ulje gotovo da sija kad ga vatra ne dotakne; sama svjetlost nad svjetlošću! Allah vodi ka svjetlosti Svojoj onoga koga On hoće. Allah navodi primjere ljudima, Allah sve dobro zna.” (An-Nur, 35).

Kad čitate Kur’an možete osjetiti kao da milosrdna ruka blago dodiruje vaše srce uklanjajući tugu i beznađe. Kur’an obuhvata sve znanosti i znanje do kojeg je čovjek došao, pa čak i ono do kojeg još nije, stoga kada ga čitate, vaše vrijeme nije uzalud provedeno. Oni koji sumnjaju u Božiju egzistenciju mogu pronaći odgovore na svoja pitanja. Bog kaže u Časnom Kur’anu u prijevodu značenja:Mi ćemo im pružati dokaze Naše u prostranstvima svemirskim, a i u njima samim, dok im ne bude sasvim jasno da je Kur’an istina. A zar nije dovoljno to što je Gospodar tvoj o svemu obaviješten? (Fussilat, 53).

Autori:

Dr Noha Abo-Kresha & Abd AlDa’em Al-Kaheel[6] uz prilog Magdy Abd Al-Shafyja

Prijevod teksta: Muamer Neimarlija

 

 


[1]Prijevod članka objavljenog pod nazivom: The Memory of Cells;  www.quran-m.net

[2]Muslimova zbirka hadisa: izbor /Zekijjudin Abdu-l-Azim el-Munziri ed-Dimiški; (prevodilac Šefik Kurdić) . – Zenica: Kuća mudrosti, 2004, knjiga 2., str. 38-39. (op. prev.)

[3]Utekstu ćemokoristititerminidžazkaoekvivalentengleskojriječimiracle, kojaoznačavanadnaravnostili čudo, jercijenimodajetoterminološki prikladnijioblikzakontekstukojemsekoristi. (op. prev.)

[4]Utekstu ćemoseposlužitiKorkutovimprijevodomznačenja ČasnogKurana. (op. prev.)

[5] www.heartmath.org (op. prev.)

[6] Abduldaem Al-Kaheel je mašinski inžinjer zaposlen kao supervizor u sirijskom ministarstvu pravde. Učesnik je brojnih konferencija i seminara na temu kur’anske nadnaravnosti. Objavio je preko 40 knjiga. Gostuje u mnogim TV emisijama arapskog govornog područja. Dobitnik je nagrade Sheikh Salem Al Ali Al Sabah za informatiku 2008. godine.

Akos.bA

Povezani članci

Provjerite također
Close
Back to top button