Islamske teme

Kur’anski fenomeni: Zašto je bismilla takva kakva jest?

Možda su se neki ljudi zapitali zašto bismilla glasi “Bismi-llalii rahmani-r-rahim”, ne, na primjer, “Bismi-llahi-l-aziz-il-hakim li ” Bismi-I-gafuri-l-kerim” ili “Bismi-semi”. Postoji preko 100 Allahovih imena koja su navedena u Kur’anu. Zašto se baš imena Allah”, “Rahman”, “Rahim”, spominju u bismilli? Zašto bismillu ne čine druga dva ili drugih pet imena, već baš ova imena? Koji je Allahova mudrost u tome?

Saznanja do kojih se došlo u vezi sa brojem 19 omogućava da se osvjedočimo u Allahovu mudrost. Samo se četiri od preko 100 Allahovih imena u Kur’anu ponavljaju u broju koji je djeljiv sa 19.  Tri od ta četiri imena čine bismillu. Četvrto ime, “Šahid”, se, dakle ne nalazi u bismilli, ali se u Kur’anu ponavlja u broju u kojem i riječ “ism”, koja se nalazi u bismilli, što uvećava ovaj fenomen. Riječ “‘Šahid” se, u prethodnoj tabeli, nalazi na mjestu riječi “ism”. Kao što smo ranije vidjeli, imena Allah+Rahman+Rahim su redom 142+3+6 zbirno djeljivi sa 19. Zbir ovih koeficijenata daje broj 151. Međutim,  kada se tom broju doda “1”, koji je količnik riječi “ism”, koja se spominje u bismilli, odnosno “1”, koji je količnik riječi “Šahid’ i ibele Allahovih imena, tada zbir količnika biva 152 (19×8). Na taj način, zbir količnika 4 riječi, koje su, i u bismilli, a i u Allahovim imenima, djeljivi brojem 19, također je djeljiv brojem 19. (Prisjetite se da je broj 19 osmi po redu prosti broj, te da, prema tome, i broj 8 ima svoje značenje.)

Vidjeli smo da 113 od 114 kur’anskih sura počinju bismillom, da se bismilla ne nalazi jedino na početku 9. sure “At-Tawba”, ali da se 114 bismilla upotpunjava nakon 19 sura i daje sa tim povezanni fenomena. Da se bismilla nalazi na početku svake sure, onda bismo govorili samo o jednom fenomenu, a to je da je broj sura 114 (19×6) i, zbog njihove simetrične veze, ne bi se zadržavali na bismilli. Situacija je ista i na tabeli sa Allahovim imenima. Tri jednake i jedna različita vrijednost narušavaju simetriju, ali, sa druge strane, čudo harmonije između tako različitih elemenata kao što su Allahova imena i bismilla daje posebnu vrijednost ovoj matematičkoj mudžizi.

Na taj način, fenomen broja 19 u Kur’anu objašnjava mudrost zašto bismilla, kao grupa najčešće ponavljanih riječi na svijetu, ima postojeću formu. Mi vjerujemo da postoje mudrosti koje su daleko iznad onoga što smo mi ustanovili, međutim veoma je bitno to što se fenomenom broja 19 daje prvo racionalno objašnjenje i odgovor na pitanje zašto je bismilla u obliku kakvom jest.

Najčešće ponavljana rečenica na svijetu jeste Allahovo nadahnuće, objava i kodirana je brojem 19. Neki mogu pomisliti da je Allah, đž.š., odabrao bismillu zato što su njene riječi kodirane brojem 19. Neki, pak, mogu misliti da je zbog odabira riječi iz bismille kodirao brojem 19. Mi, pak, smatramo daje Allah, dž.š., sve precizno uredio Svojom apsolutnom voljom i mudrošću.

Preuzeto iz knjige:  Kur’an, nenadmašni fenomen

Autor: Caner Taslaman

 

Akos.bA

Povezani članci

Back to top button