Vi ste ovdje
Home > Duhovnost > Islamske teme > Koja je tvoja namjera dok učiš Kur’an?

Koja je tvoja namjera dok učiš Kur’an?

Ovog ramazana većina nas će, bez sumnje, povećati učenje Kur’ana, čitanje i ponašanje prema njemu. Ali tužna činjenica je da možemo izgubiti ili umanjiti nagradu koje dobijamo njegovim učenjem, kao i svega ostalog što radimo.

Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „„Zaista se djela vrednuju prema namjerama i zaista će svaki čovjek dobiti ono što je naumio svojim djelom“. (Buhari, Muslim)

Uljepšavanje namjera su praktikovali ashabi i učenjaci, kao i svi oni koji su bili dobro upoznati sa Allahovim odredbama i sunnetom Poslanika, s.a.v.s.. Oni su izvršavali jedno djelo dok je iza njega stajao veliki broj namjera, tako da su obilato nagrađeni za svaku namjeru. Zbog toga je i Ibn Kesir rekao: „Namjera doseže znatno dalje od djela“.

Ispod su navedene neke od namjera koje mogu uvećati našu nagradu dok učimo Kur’an:

 1. Jer je posrednik na Sudnjem danu. Ebu Umame, r.a., prenosi da je čuo Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: “Učite Kur’an, jer će se on na Sudnjem danu zauzimati za svoje učače.” (Muslim)
 2. Jer možemo povećati svoju nagradu. Ibn Mes’ud, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko prouči jedan harf iz Allahove Knjige imat će nagradu, a nagrada se deseterostruko povećava. Ja ne kažem da je ”elif-lam-mim” jedan harf, nego je ”elif” harf, ”lam” je harf i ”mim” je harf. (Tirmizi)
 3. Jer ispunjava naše srce. Ibn’Abbas, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Onaj u čijim grudima nema ništa iz Kur’ana (ne pamti ništa iz Kur’ana) jeste kao razvaljena i napuštena kuća”. (Tirmizi)
 4. Jer pamćenjem Kur’ana i provođenjem u djelo naučenog nam se povećavaju džennetske deredže. Abdullah b. ‘Amr b. el-’As, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Učaču Kur’ana će na Sudnjem danu biti rečeno: ‘Uči i penji se (džennetskim stepenicama – deredžama), uči lijepo i pravilno, kao što si i na dunjaluku učio, jer, tvoje mjesto (deredža u Džennetu) je kod posljednjeg ajeta kojeg proučiš. (Ebu-Davud, Tirmizi)
 5. Jer otklanja bolesti iz našeg srca i liječi naša tijela i zbog milosti koju donosi. Allah, te’ala, u suri El-Isra (82. ajet) kaže: “Mi objavljujemo u Kur’anu ono što je lijek i milost vjernicima, a nevjernicima on samo povećava propast”.
 6. Jer donosi našim srcima spokoj i mir. Allah, te’ala, u suri El-R’ad (28.ajet) kaže: „one koji vjeruju i čija se srca, kad se Allah spomene, smiruju – a srca se doista, kad se Allah spomene smiruju! “
 7. Jer daje život našim srcima, svijetlo našim grudima, otklanja strahove i brige. Kur’an je proljeće vjernika, kao što je kiša proljeće Zemlje. Poslanik, s.a.v.s., je učio u dovi: „…učini da mi Kur’an bude proljeće moga srca, svjetlo mojih prsa, raspršitelj moje tuge i otklonitelj mojih briga teškoća“. (Ahmed)
 8. Jer je naš vodič, upustvo prema kojem trebamo živjeti. Allah, te’ala, kaže u suri el-Bekara (2.ajet): „Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali”. U Hadisi kudsiju, Allah, te’ala, kaže: „Robovi Moji, svi ste vi zalutali osim onoga koga Ja uputim, pa tražite da vas uputim i Ja ću vas uputiti.“
 9. Da umremo dok ga učimo kao Osman, r.a., koji je postao šehid učeći Kur’an. Ibn Kesir kaže: „Ko živi po nečemu umrijet će po tome, i ko umre po čemu je živio tako će biti i proživljen“. On je to zasnovao na suri el-Džasiije (21.ajet): “Misle li oni koji čine zla djela, da ćemo s njima postupiti jednako kao sa onima koji vjeruju i dobra djela čine, da će im život i smrt biti isti? Kako loše rasuđuju!”
 10.  Jer će nas to što volimo Njegove riječi približiti Allahu. Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Na Sudnjem danu bit ćete s onima koje volite“.
 11. Jer nam povećava iman. Allah, te’ala, kaže u suri et-Tevba (124. ajet): “A kad bude objavljena neka sura, ima ih koji govore: “Kome je od vas ova učvrstila vjerovanje?” Što se tiče vjernika, njima je učvrstila vjerovanje, i oni se raduju.”
 12. Jer nam može povećati znanje o našem Gospodaru tako da možemo povećati svoju pokornost prema Njemu i iznijeti svoje potrebe Njemu i možemo pokazati istinsku bogobojaznost i potpuno oslanjanje samo na Njega. Omer ibn el-Hattab, r.a., je kazao: “Čuo sam kako je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ‘Kada biste se svi oslonili na Allaha onako kako treba da se oslonite, On bi za vas uistinu osigurao opskrbu kao što to čini za ptice, koje se ujutro probude gladne, a vraćaju se site u sumrak.”(Tirmizi, El-Hakim)
 13. Jer je to način da budemo bliski Allahu i da nas učini od onih koje je On, te’ala, odabrao i Njegovim, te’ala, narodom: “Allah ima dva ehla (sljedbenike, posebno bliske robove) među ljudima. Upitali su Poslanika, s.a.v.s.: “Ko su oni, Allahov Poslaniče?” Poslanik reče: “To su oni koji se stalno druže s Kur’anom. Oni su Allahov ehl i Njegovi odabranici”. (Ibn Madže, Albani ga je ocijenio vjerodostojnim)
 14. Jer veličamo Allaha, da svi oko nas čuju da učimo Allahove riječi.
 15. Jer podstičemo svoju porodicu, djecu,…, na učenje i pamćenje Allahovih riječi.
 16. Jedna od najvećih namjera koju možemo imati i koja je najvažnija jeste da je to ibadet, obožavanja Allaha, te’ala, kao što je to naredio i propisao Uzvišeni Allah. Allah, te’ala, u suri el-Muzzamil (4.ajet) kaže: „ i izgovaraj Kur’an pažljivo“. Potpunost u ibadetu postiže se samo predanim učenjem i razmišljanjem o onome što se prouči. Potpunost učenja sadržana je u promišljanju i uzimanju pouka iz kur’anskih ajeta. Govoreći o Allahovim riječima: “…a zašto oni ne razmisle o Kur’anu” – imam Kurtubi je kazao: “U ovom ajetu, Uzvišeni Allah kori munafike, licemjere, koji ne razmišljaju o Kur’anu i njegovim značenjima!” Uprkos tome što možda uče Kur’an, Allah ih kori jer ne razmišljaju o onome što uče.
 17. Učenje Kur’ana bude uzrokom spuštanja Allahove milosti i smiraja na one koji ga uče. Allahov Poslanik, s.a.v.s., je kazao:“Kada god se ljudi sakupe u nekoj od Allahovih kuća, kako bi učili Allahovu Knjigu i međusobno je izučavali, na njih će se spustiti smiraj, prekriti ih milost, i meleki ih okružiti, a Allah će ih spomenuti kod onih koji su kod njega. A ko se oko dobrih djela ne potrudi, neće mu pomoći porijeklo.“ (Muslim, Ebu Davud i drugi) U komentaru ovog hadisa islamski učenjaci navode da se ova zasluga i ovaj stepen ne odnosi samo na ljude okupljene u džamiji, već i na svakog pojedinca koji uči Kur’an.
 18. Učenje Kur’ana je počast koju je Uzvišeni Allah ukazao samo ovom ummetu! U vjerodostojnim predajama se spominje da kuće u kojima se uči Kur’an, stanovnicima nebesa izgledaju kao zvijezde stanovnicima Zemlje. Imam Sujuti navodi riječi Ibn Sallaha gdje je ovaj kazao: “Učenje Kur’ana je počast koju je Uzvišeni Allah dao ljudskom rodu. Prenosi se da je to počast koja nije data ni melekima, pa se oni trude slušati Kur’an od ljudi koji ga uče.” Govoreći u tom kontekstu, imam Nevevi je kazao: “Prva stvar koju učač Kur’ana mora imati u vidu jeste da svojim učenjem on doziva Uzvišenog Gospodara.” Kakva je samo to počast!
 19. Učenje Kur’ana sa razmišljanjem je jedan od najboljih načina kako steći Allahovu ljubav. Sjetimo se ashaba koji je na svakom rekatu namaza učio suru el-Ihlas. Kada je Poslanik, s.a.v.s., upitao za razlog, on je kazao: “Volim učiti tu suru, jer ona predstavlja opis Uzvišenog Allaha.” Na to mu je Poslanik, s.a.v.s., poslao poruku: “Prenesite mu da i njega Allah voli.” (Buhari i Muslim)

Nakon što ste pročitali ovo da li ste se ikada zapitali o svojoj namjeri učenja Kur’ana?

Hoćete li se sada ograničiti na samo jednu namjeru/nijjet?

deco-line-2

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

IslamBosna.ba

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top