Brak i porodicaKutak za ženu

Islamska zajednica BiH: Da li je ženi dozvoljeno da se ne uda?

Na portalu Islamske zajednice u BiH, u rubrici “Pitanja i odgovori”, objavljen je odgovor na zanimljiv upit koji glasi: “Da li je grijeh da se žena ne uda? Negdje sam čula da je grijeh otići sa ovog svijeta a da ne ostavimo svoje potomstvo”.

U odgovoru se navodi:

Sklapanje braka je općenito gledano pohvalno i preporučeno djelo u skladu sa kur’anskim preporukama i sunnetom Vjerovjesnika s.a.v.s. Uzvišeni kaže: „Udavajte neudate i ženite neoženjene, i čestite robove i robinje svoje; ako su siromašni, Allah će im iz obilja Svoga dati. Allah je neizmjerno dobar i sve zna.“ (En-Nur, 32) Vjerovjesnik, s.a.v.s., je rekao: „Mladići! Ko od vas ima uslova da udovolji bračnim obavezama nek se oženi, jer je ženidba najbolje sredstvo da čovjek obori svoj pogled i da ne gleda tuđe žene i najsigurniji put za očuvanje od bluda.“ (Buhari i Muslim). …“Tako Mi Allaha, ja se od svih vas najviše bojim Allaha, ali postim i mrsim, klanjam i spavam, i ženim se. A onaj ko odstupa od moga sunneta, nije od mene.“ (Buhari)

Međutim, ovisno o situaciji i stanju svake osobe pojedinačno brak može biti obavezan (vadžib), preporučen (mendub), pokuđen (mekruh) ili čak zabranjen (haram). Obavezan će biti onda kada je osoba sposobna za brak, ima veliku naklonost prema osobama drugoga spola a pribojava se bluda ukoliko ne stupi u brak. Zabranjen (haram) će biti osobama koje su sigurne da će ukoliko stupe u brak nanijeti štetu svome supružniku putem prenosive neizlječive bolesti ili nečega drugoga a pokuđen (mekruh) je osobama koje pretpostavljaju da će bračnom drugu nanositi štetu zbog vlastite teške naravi koja može uzrokovati nasilje i probleme u porodici, a u isto vrijeme nemaju veliku strast prema osobama drugoga spola i ne boje se da će ukoliko ne stupe u brak učiniti blud. Brak je za sve druge osobe koje time žele postići zadovoljstvo Uzvišenoga i zadobiti čestito potomstvo preporučeno mendub djelo koje je u skladu sa sunnetom Allahovog Poslanika s.a.v.s. i njegovim preporukama mladićima i djevojkama.

Vi sami trebate procjeniti kojoj kategoriji pripadate te zaključiti da li vam je brak obavezan ili to nije. Ukoliko bi vas nestupanje u brak cijeloga života odvelo na put nemorala i bluda, onda bi vam odustajanje od braka bilo zabranjeno (haram) i grješno djelo. Blud uzrokuje mnoštvo loših posljedica na ovome i kaznu na drugome svijetu i spada u red velikih grijeha. Ukoliko ste sigurni da vas nestupanje u brak neće dovesti do bluda, a da ste u isto vrijeme zdrava osoba koja je po svome karakteru spremna da izvršava bračne obaveze, nije vam grijeh da u njega ne stupite, ali biste tim činom postupili suprotno onome što je bolje, što je preporučeno i sunnet- djelo koje se ogleda u stupanju u brak i rađanju djece.

U svakom slučaju preporučujemo vam da dobro promislite i nastojite slijediti sunnet Allahovog Poslanika s.a.v.s. putem stupanja u brak i rađanja djece, ukoliko nemate neki razlog koji vam njegovo sklapanje čini zabranjenim. Također, bilo bi dobro da se s tim u vezi posavjetujete sa članovima vaše porodice (roditeljima).

Akos.ba

Povezani članci