Vi ste ovdje
Home > Duhovnost > Islamske teme > 10 razloga zašto izabrati islam kao religiju

10 razloga zašto izabrati islam kao religiju

U vremenu svopće islamofobije potrebno je da islam promoviramo kao univarzalni sistem za uspješno življenje svakog pojedinca i zajednice na svakom mjestu i u svakom vremenu.

1. Islam je religija mira

Riječ islam potječe od arapske riječi “selam, selima i esleme”. Selam znači mir i sklad. Selima označava nešto orginalno i autentično, esleme znači predati se božijoj volji.

Islam je orginalna religija koja muslimanima pruža psihički mir i od njih zahtjeva da se pokore volji svoga Gospodara. Osim toga, čovjek kao i sva ostala stvorenja neminovno se pokoravaju božijoj volji. Uzvišeni Allah je uvijek tu da nam pomogne:
“A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravome putu.” (Kur'an, El-Bekare:186)

A kada od Allahzatražimo pomoć, trebamo znati da On najbolje zna šta je dobro a šta nije dobro za nas. (Kur'an, El-Bekare: 216). Zato se pouzdajte u Allaha (Kur'an, Ali ‘Imran: 160). Prepusti svoje probleme Allahu i tako ostvari psihički mir.

2. Islam je najstarija religija

Islam je otpočeo stvaranjem Adema, a.s., a on i Hava su počinili grijeh i Allah im je oprostio. Zatim je Allah slao poslanike svakom narodu (Kur'an: 3:19) kako bi im dostavio uputu da obožavaju samo Njega jedinog u tom smislu On kaže:
“Reci (O Muhammede): “Mi vjerujemo u Allaha i u ono što se objavljuje nama i u ono što je objavljeno Ibrahimu, i Ismailu, i Ishaku, i Jakubu, i unucima, i u ono što je dato Musau i Isau i vjerovjesnicima – od Gospodara njihova; mi nikakvu razliku među njima ne pravimo, i mi se samo Njemu klanjamo.” (Kur'an, Ali ‘Imran: 84)
Poslanik Muhammed, a.s., je posljedni poslanik (Al-Ahzab: 40). Allah kaže u suri Al Maida:
“Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. – A onome ko bude primoran – kad hara glad, bez namjere da učini grijeh, Allah će oprostiti i samilostan biti.” (Kur'an: 5:3)

3. Allah je Milostiv i oprašta sve grijehe osim širka (An-Nisa:48)

Trebali smo obožavati samo jednog Boga Allah, dž.š., Koji je jedini dostojan obožavanja (Taha:14).
“I koliko smo samo naroda poslije Nuha uništili! A dovoljno je to što Gospodar tvoj zna i vidi grijehe robova Svojih.” (Isra'a, 42)

4. Koncept kazne na sljedećem svijetu, Džennet i Džehennem odvraća čovjeka od činjenja loših djela i podstiče ga da čini dobro. (Al Hašr 59:18)

5. Islam je koncept života. Allah Uzvišeni je poslao na Zemlju svoju Uputu – Kur’an, da bi nas usmjerio ka Pravom putu i spasu na ovom i budućem svijetu.
Kur’an potvrđuje prijašnje knjige. (Junus 10:37, Ali ‘Imran:3)

6. Uzvišeni Allah poziva ljude da prihvate islam:

“Zar oni da govore: “On ga izmišlja!” Reci: “Pa sačinite vi deset Kur’anu sličnih, izmišljenih sura, i koga god hoćete, od onih u koje pored Allaha vjerujete u pomoć pozovite, ako je istina što tvrdite!” A ako vam se ne odazovu, onda znajte da se on objavljuje samo s Allahovim znanjem i da nema boga osim Njega – zato muslimani postanite!“ (Kur'an, Hud: 13-14)
7. Jedina prihvaćena vjera kod Allaha je islam (Kur'an: 3:85)
“Allahu je prava vjera jedino – islam.” (Ali ‘Imran: 19)

8. Islam je univerzalna vjera (Al-Al-Anbiya’:107)
Božiji Poslanik Muhammed, a.s., poslat je da donese radosnu vijest i opomenu cijelom čovječanstvu. (Al-Ahzab:45-47)

9. Islam ima rješenje za sve probleme koje muče čovječanstvo.

U islamskim učenjima postoji rješenje za sve svjetske probleme kao npr:
Zekat – iskorjenjuje siromaštvo (At-Tavbah:71) i štiti društvo od kriminala i socijalnih razlika.
Šerijatske kazne – obezhrabruju čovjeka da čini zločine (Al-Maidah: 38)
Wasijat – pravedna ostavština imetka nasljednicima nakon smrti.
Zatim, Allah, dž.š., je ljudima propisao namaze (molitve) kako bi ih sačuvao od činjenja loših i zabranjenih djela. (Ankebut:45)

10. Islam je lahka i jednostavna vjera

Allah, dž.š., nam nije propisao ništa teško. (Al-Bekare:185, Al-Hadždž, 78)
Allah, dž.š., je napravio izuzetke od njegovih propisa kao npr., za bolesnike i trudnice koji nisu u stanju da poste mjesec Ramazan, mogu te dane kasnije napostiti. Putnik može skratiti namaze i samo oni koji su bogati trebaju davati zekat, a obaviti Hadždž su dužni samo oni koji to mogu sebi priuštiti.

Izvor: islamway.net
Za Akos.ba preveo Fahrudin Vojić

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top