Islamske teme

Matematička mu’džiza (čudo) u suri El-Kevser

Iako najkraća u Kur’anu, sura El-Kevser u sebi krije brojne dokaze da autor Kur’ana nikako nije mogao biti čovjek, nego samo svemogući Allah.

Evo samo nekih matematičkih činjenica o toj suri, na koje ukazuju islamski učenjaci:

– Sura El-Kevser ima samo 10 riječi.
– U prvom ajetu te sure upotrijebljeno je 10 harfova arapskog alfabeta.
– U drugom ajetu upotrijebljeno je također 10 harfova!
– U trećem ajetu, ponovo je upotrijebljeno tačno 10 harfova!
– Harf koji je u toj suri najviše upotrijebljen je elif, a naveden je 10 puta!
– Broj harfova koji se u toj suri spominju samo jedanput je 10!
– Svaki ajet te sure završava se harfom ‘ra’, a on je deseti harf u arapskom alfabetu!
– Broj kur’anskih sura koje se završavaju harfom ‘ra’ je 10!

Zašto se kroz tu suru potencira broj 10?

Budući da ona govori o klanjanju kurban bajrama i žrtvovanju kurbana, jasno je da se odnosi na deseti dan zul-hidžeta!

Zar to nije dokaz da autor te sure i cijelog Kur’ana može biti samo Gospodar svjetova?!

Zato On na tu temu, između Ostalog, kaže:

“A ako sumnjate u ono što objavljujemo robu Svome, načinite vi jednu suru sličnu objavljenim njemu, a pozovite i božanstva vaša, osim Allaha, ako istinu govorite!” (El-Bekare, 23.)

Piše: Dr. Ahmed Adilović

Akos.ba

Povezani članci