Islamske teme

Koja su tri djela čiju nagradu zna jedino Allah?

U brojnim kur’anskim ajetima i hadisima Allahovog Poslanika, s.a.v.s., govori se o nagradi za određena djela koja čovjek čini, pa se nagrada kreće od deset do sedam stotina puta, zavisno od čistote nijeta i predanosti u vršenju ibadeta. Ipak, postoje neka djela koja prevazilaze tu brojku.

Tri djela na Sudnjem danu neće biti mjerena zbog svoje veličine, a Uzvišeni Allah će za njih posebno nagrađivati, ta djela su:

1. Praštanje ljudima, jer Uzvišeni kaže: Ko oprosti i pređe, nagrada mu je kod Allaha. Uzvišeni Allah na preko 25 mjesta u Kur’anu govori o el-afwu, praštanju, prelaženju preko grijeha. Jedno od Allahovih imena jeste el-Afuwu, a imam el-Gazali kaže: El-Afuwwu je jedno od Allahovih svojstava, On je onaj koji briše grijehe i prelazi preko ljudskih grijeha i propusta. Ovo ime je bliskog značenja kao i ime el-Gafur ali je još izraženije i snažnije, jer gufran podrazumijeva pokrivanje grijeha, a el-afw njihovo brisanje.

Ebu Bekr, r.a., je rekao: Do nas je doprla vijest da će na Sudnjem danu Uzvišeni Allah narediti pozivaču da pozove sve one koji kod Allaha imaju nešto, pa će ustati oni koji su drugim ljudima praštali, te će im Uzvišeni Allah nadomjestiti za sve ono što su drugim ljudima oprostili.

Hasan el-Basri je govorio: Najvrednije čovjekovo moralno svojstvo je praštanje drugima.

Učenjaci selefa su govorili: Nije razborit onaj kome je nasilje učinjeno pa kada bude imao snage, on se osveti, već je razborit onaj kome je nasilje učinjeno, pa kada bude imao snage da odgovori, on oprosti.

2. Strpljivost, Uzvišeni kaže: Samo će strpljivi bez obračuna biti nagrađeni.

O strpljivosti se u Kur’anu govori u više od stotinu ajeta.

Ibn Kajjim u svome djelu el-Fewa’id spominje da je neki čovjek upitao imama Šafiju: Ebu Abdullah, šta je za čovjeka bolje, da mu Uzvišeni podari vlast i uspjeh i da on bude zahvalan ili da ga iskuša, pa da on bude strpljiv? Imam Šafija mu je odgovorio: Čovjek ne može dobiti ništa veliko sve dok ne bude iskušan. Uzvišeni Allah je iskušao Nuha, Ibrahima i Muhammeda, a.s., pa im je tek nakon toga dao vlast. Nemoj misliti da ćeš se ikada osloboditi bola.

Neki učenjaci selefa su govorili: Strpljivost je tražiti pomoć samo od Allaha.

Dok su drugi kazali: Kušati sabur je gorko, ali su njegovi plodovi slađi od meda.

Fudajl b. Ijjad je ispričao: Naučuo sam se strpljivosti od jednog djeteta. Gledao sam kako ga majka tuče, pa je ono svo u plaču istrčalo iz kuće, a majka je za njim zatvorila vrata. Nakon nekog vremena dijete, gledajući lijevo i desno, ne imade drugog izlaza nego da se opet vrati svojoj majci. Došlo je do zajljučanih vrata i tu sjelo, a nakon kratkog vremena i zaspalo. Tada je majka otvorila vrata i vidjela dijete. Uzela ga je u naručje i počela grliti i ljubiti, govoreći mu: Zašto si mi neposlušan, uvijek ti govorim da radiš onako kako ti kažem. Tada je Fudajl zaplakao i rekao: Kada bismo bili strpljivi na Allahovim vratima ovako, Allah bi nam ih otvorio.

3. Post, Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže da je Uzvišeni Allah rekao: Svako djelo sina Ademovog je za njega izuzev posta, on je moj i Ja za njega nagrađujem.

Tri su stupnja posta, kažu islamski učenjaci, a stoji u djelu Minhadžu el-kasidin. Prvi je opći post, to je post tijela od hrane, pića i prohtjeva. Druga vrsta jeste poseban post, a to je post čovjekovih organa, njegovih očiju, jezika, ruku i nogu od grijeha prema Uzvišenom Allahu. Treći stupanj posta jeste poseban post posebnih, i to je post srca od svih oblika briga, tuge i svega onoga što čovjeka udaljava od Uzvišenog Allaha.

Imam el-Gazali je kazao u el-Ihjau: Znaj da post ima svoju specifičnost koja nije data drugim djelima. Post je pripisan i vezan za Uzvišenog Allaha, kao što stoji u hadisi kudsiju: ‘Post je Moj i Ja za njega nagrađujem.’ Dosta je postu da ima samo ovu vrijednost i počast.

Alija b. Ebi Talib je govorio: Suština posta nije ostaviti hranu i piće, već laži, neistinu i bespotreban govor.

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

IslamBosna.ba

Povezani članci