Brak i porodica

Kako je izgledala svadba Poslanika, a.s., i Hatidže, r.a.?

 Koje je bilo mjesto održavanja svadbenog veselja?

Kuća Hatidže, radijallahu anha.

Ko su bile zvanice?

Ebu Talib, Hamza ibn Abdul-Muttalib, Abbas, Ebu Bekr Es-Siddik, Wereka ibn Nevfel, ‘Amr ibn Esed, Amr Ibn Hazzam, njihove supruge i druge žene. (Izvor: El-Halebi, Insanu-l-ujun fi Sirati-l-emini-l-me’mun)

Ko je održao prigodan govor, a ko ih je vjenčao?

-Ebu Talib se zahvalio Allahu koji je učinio njega i njegovu porodicu od potomaka Ibrahima, alejhi-s-selam, i pohvalio je svog nećaka, Muhammeda, sallallahu alejhi we sellem.

-Potom je Wereka ibn Newfel potvrdio počast i plemenitost Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, i njegove loze, i vjenčao Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, i Hatidžu, radijallahu anha. (Izvor: El-Ja’kubi, Tarih)

Koliki je bio iznos mehra?

-Mehr je bio 200 deva. (Izvor: Ibn Hišam, Sira)

-Ili 500 tadašnjih dirhema. (Izvor: Es-Salihi, Subulu-l-huda we-r-rešad)

Da li je bila gozba za zvanice i mladence?

Zaklana je kamila za goste i dio je podijeljen siromasima kao milostinja. (Izvor: El-Halebi, Insanu-l-ujun fi Sirati-l-emini-l-me’mun)

Svadbi je prisustvovala i Halima Es-Sa’dija, Poslanikova, sallallahu alejhi we sellem, majka po mlijeku. Mladenci su joj poklonili 40 koza kako bi pomogla svom plemenu. (Izvor: Muhammed Burhan, Nisa hawle-r-Resul)

Priredio: Nedim Botić

Akos.ba

Povezani članci