Islamske teme

Da li je dozvoljeno postiti bez klanjanja namaza?

Pitanje: Da li je dozvoljeno postiti bez klanjanja namaza?
 

Odgovor: Slava pripada Allahu

Ni jedno dobro djelo neće biti primljeno od onoga ko ne klanja – niti zekat, niti post, niti hadždž niti bilo koje drugo djelo.
Al-Buhari (520) prenosi da je Burejdah rekao: "Allahov Poslanik salAllahu alejhi we sellem je rekao: ‘Ko god ne klanja ikindiju, njegova dobra djela će biti poništena’"
Ono na šta se misli sa ‘njegova dobra djela će biti poništena’ jeste da će biti smatrana nevažećim i neće mu biti ni od kakve koristi. Ovaj hadis ukazuje na to da Allah neće prihvatiti ni jedno dobro djelo ni od koga ko ne klanja, dakle onaj ko ne klanja neće imati nikakve koristi od svojih dobrih djela i ni jedno njegovo dobro djelo se neće uzdići Allahu.
Iz hadisa se čini da su dvije vrste onih koji ne klanjaju: Oni koji ne klanjaju uopće, što poništava sva njihova dobra djela, i oni koji ne klanjaju jedan određeni namaz u određenom danu, što poništava dobra djela tog dana. Dakle poništavanje svih dobrih djela se dešava onima koji ostavljaju sve namaze, a poništavanje dobrih djela određenog dana se dešava onima koji ostave određeni namaz.
Šejh ibn Usejmin je upitan u Fataawa al-Sijamu (str. 87) o propisu onog ko posti a ne klanja.
Odgovorio je:
Post onog ko ne klanja nije validan i ne prihvata se, jer onaj ko ne klanja je kafir i otpadnik, jer Allah kaže (u prevodu značenja):
"Ali ako se oni budu pokajali i molitvu obavljali i zekat davali, braća su vam po vjeri.." (at-Tawba, 11)
A Poslanik salAllahu alejhi we sellem je rekao: "Između čovjeka i širka i kufra je njegov namaz." Bilježi ga Muslim, 82. I on, salAllahu alejhi we sellem je rekao: "Ugovor između nas (muslimana op.prev) i njih (mušrika/kafira op. prev) je namaz, ko god ostavi namaz, kafir je." Bilježi ga al-Tirmizi, 2621, ocijenjen kao sahih od al-Albanija u Sahih al-Tirmizi.
Ovo je također stav većine ashaba, ako ne i njihov konsenzus. Abd-Allah ibn Šahik, radia Allahu anhu, koji je bio jedan od vrlo poznatih Tabi’ina, je rekao: "Poslanikovi ashabi nisu ostavljanje ni jednog djela smatrali da osobu čini kafirom, sem namaza."
Na osnovu ovoga, ako osoba posti, ali ne klanja, onda se njegov post odbacuje i ne prima, i ništa mu neće koristiti pred Allahom na Sudnjem danu.
Takvome kažemo: Klanjaj, a zatim posti (tj imaj namaz i posti, op. prev), jer budeš li postio a ne klanjao, tvoj post će biti odbačen, jer se djela obožavanja ne primaju od kafira.
Stalna komisija za fetwe (10/140) je upitana: Ako je osoba voljna da posti Ramazan i da klanja samo u Ramazanu, ali prestane klanjati čim se Ramazan završi, da li se njegov post računa (prihvata, op.prev)
Odgovorili su:
Post je jedan od stubova islama, i najbitniji stub nakon šehadeta. On (namaz) je obaveza svakog pojedinca (fard ajn) i ko god nema namaza on poriće da je obavezan, ili ne klanja jer je nemaran i lijen, on je kafir.
Što se tiče onih koji poste i klanjaju samo u Ramazanu, to je pokušaj varanja Allaha, i uistinu su nesretni oni koji Allaha priznaju (za Allaha znaju, op. prev) samo u Ramazanu, već to ih čini kafirima u smislu velikog kufra (kufr ekber), čak i ako ne nijeću da je namaz obavezan, prema jačim dokazima dva mišljenja učenjaka.

stazomislama.com

Back to top button