Islamske teme

Vodič ka Džennetu: Jezik kojim će govoriti stanovnici Dženneta?

POGLAVLJE LXIX

Jezik kojim će govoriti stanovnici Dženneta

Ibn Ebi ed-Dunja bilježi hadis koji prenosi Enes, r.a., koji kaže da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Stanovnici Dženneta će ući u njega visoki šezdeset laktova, lijepi kao Jusuf, trideset i tri godine stari, poput Isaa, govorit će jezikom Muhammeda, bit će golobradi, kovrdžave i crne kose.” Davud b. el-Husajn bilježi predaju prema kojoj je Ibn Abbas rekao: “Jezik kojim će govoriti stanovnici Dženneta bit će arapski jezik.”

Ukajl kazuje daje Ez-Zuhri rekao: “Jezik kojim će govoriti stanovnici Dženneta bit će arapski jezik.”

O prepiranju Dženneta i Džehennema

U oba sahiha zabilježenje i hadis Ebu Hurejre u kojem stoji daje Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Džennet i Džehenem počeli su se prepirati, pa Džennet reče: ‘Moj Gospodaru! Kako to da u Džennet ulaze samo siromasi i bijednici? ‘Na to se Džehennem požali: ‘Moj Gospodaru! Kako to da u Džehennem ulaze samo oni koji su se oholili i bili nasilnici? ’Na to Allah odgovori: ‘Ti si, Džennete, Moja milost, koju dajem kome hoću, a ti si, Džehenneme, Moja kazna, kojom kažnjavam koga hoću. Ijednog i drugog ću napuniti. ‘ Džehennem se neće napuniti sve dok On Svojom nogom ne stane na njega, a on će progovoriti: ‘Dosta, dosta!’ Tada će se njegovi krajevi sakupljati, zbijati jedan prema drugom, a Allah nikome od Svojih stvorenja neće nepravdu učiniti. Što se Dženneta tiče, on se neće prepuniti. Uzvišeni Allah će za njega stvoriti stvorenja, kojim će ga napuniti.”

U Džennetu će ostati viška prostora

Kako autori dva poznata sahiha bilježe od Enesa, r.a., Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: “UDžehennem ćesve vrijeme biti bacam džehenemlije, a on će govoriti: ‘Ima li još? ’ Tada će Uzvišeni Allah na njega stati Svojom nogom tako da će se on zbiti, govoreći: ‘Dosta, dosta, tako Ti Tvoje moći i plemenitosti! ’ U Džennetu će biti još praznog prostora, tako da će Allah stvoriti nova stvorenja i nastaniti ih u nenastanjeni dio Dženneta. “U Muslimovoj verziji hadisa stoji: “Tako da će ostati slobodnog prostora u Džennetu onoliko koliko Allah htjedne. “

Što se tiče predaje koju bilježi Buharija od Ebu Hurejre, a u kojoj stoji da: “On za Džehennem stvara stvorenja koja baca u vatru, a Džehennem govori: ‘Ima li još?riječ je o nesmotrenosti nekih prenosilaca koji su zamijenili riječi. Značenje ovog hadisa ne može se prihvatiti, jer je u kontradikciji sa vjerodostojnim hadisima, odnosno Kur’anom. Uzvišeni Allah obavijestio je da će napuniti Džehennem Iblisom i njegovim sljedbenicima. On kažnjava samo one protiv kojih dokazi budu jasni, odnosno one koji budu u laž utjerivali Njegove poslanike. Uzvišeni kaže: “Kad god se koja gomila u nj baci, stražari u njemu će je upitali: ‘Zar nije niko dolazio da vas opominje?’ ‘Jest, dolazio nam je onaj koji nas je opominjao’ – odgovorit će- ‘a mi smo poricali i govorili: Allah nije objavio ništa, vi ste u velikoj zabludi!”

Stanovnici Dženneta neće spavati

Ibn Mirdevejh bilježi hadis Džabira, r.a., koji kaže da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Spavanje je brat smrti, a stanovnici Dženneta neće spavati. ”Et-Taberani spominje predaju Džabira, r.a., koji kaže da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., upitan da li stanovnici Dženneta spavaju. Vjerovjesnik, s.a.v.s., na to je odgovorio: “Spavanje je brat smrti, a stanovnici Dženneta neće spavati.”

O prelasku iz niže u višu dženetsku deredžu

Imami-Ahmed bilježi predaju Ebu Hurejre, r.a., koji kaže daje Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Allah će dobrog roba podići na viši stepen, pa će on upitati: ‘Gospodaru moj, čime sam ovo zaslužio? ‘Allah će mu odgovoriti: ‘Tvoje dijete uči dovu za tebe.’

Porodica vjernika će biti s njim spojena, makar članovi njegove porodice ne budu radili djela koja je on radio Uzvišeni kaže: “Onima koji su vjerovali i za kojima su se djeca njihova u vjerovanju povela priključit ćemo djecu njihovu, a djela njihova nećemo nimalo umanjiti – svaki čovjek je odgovoran za ono što sam čini.,

Kajs prenosi od Amra b. Murre, Seida b. Džubejra, i od Ibn Abbasa, r.a., daje Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Allah će podići i porodicu vjernika na njegov stupanj, bez obzira što su različita djela činili, a sve radi toga da bi njemu ugodio. “Zatim je citirao dio ajeta: “Onima koji su vjerovali i za kojima su se djeca njihova u vjerovanju povela priključit ćemo djecu njihovu, a djela njihova nećemo nimalo umanjiti.” Još je rekao: “Očevima nećemo ništa umanjiti zbog onoga što smo dali sinovima. “

Ibn Mirdevejh u svome tefsiru spominje hadis Ibn Abbasa, r.a., koji kaže daje Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Kad čovjek uđe u Džemet. upitat će za svoje roditelje, ženu i dijete, pa će mu biti rečeno: Oni nisu na tvom stupnju, nisu radili ono što si ti radio. On će reći: Gospodat u moj, ja sam to radio za sebe i za njih. ‘ Tada će biti naređeno spajanje porodice.” Ibn Abbas potom je citirao spomenuti ajet.

Komentatori Kur’ana nemaju jedinstven stav u pogledu značenja riječi porodica(zurrijetun) u spomenutom ajetu – da li se time misli na mlađe ili starije, ili ijedne i druge?

Jedni smatraju da je značenje slijedeće: onima koji su vjerovali, i za kojima smo djecu njihovu na vjerovanje potaknuli, pa su vjerovali isto kao i oni, priključit ćemo djecu njihovu i podići ih na isti stupanj na kojem su oni. Na to upućuje, kažu oni, kiraet, čitanje arapskog teksta Kur ana, koji glasi: ve ‘tebe ‘athum zurrijeetuhum. (Et-Tur 21)

Uzvišeni Allah ovaj izraz koristi za odrasle osobe. Tako, naprimjer, kaže: “I od potomaka njegovih, Davuda i Sulejmana.”[1] I kaže: “O potomci onih koje smo sa Nuhom nosili! On je, doista, bio rob zahvalni.[2]On veli i ovo: “Naši preci su prije nas druge Allaliu ravnim smatrali, a mi smo pokoljenje poslije njih. Zar ćeš nas kazniti za ono što su lažljivci činili?”[3]

Ovako govore starije i razumne osobe. Oni kažu da i hadis Seida b. Džubejra upućuje na njihovu tvrdnju. Hadis glasi: “Allah će podići porodicu vjernika na njegov stupanj, bez obzira što su različita djela činili, a sve radi toga da bi njemu ugodio.” Sve ovo ukazuje na to da su oni ušli u Džennet zahvaljujući vlastitom trudu, ali njihova djela ne dostižu stupanj njihovih očeva. Allah će ih ipak uzdići na njihov stupanj, bez obzira na tu manjkavost. Vjerovanje se, kažu oni, sastoji od riječi, djela i nijeta, namjere, a sve to može biti vezano samo za odrasle osobe. Na osnovu toga, značenje ajeta bilo bi u tome da će Uzvišeni Allah spojiti porodicu vjernika, pod uvjetom da članovi njegove porodice budu na istom stupnju vjerovanja. Ako budu i nešto slabiji u vjerovanju, Allah će ih ipak uzdići na njegov stepen, bez obzira što na osnovu vlastitih djela oni to ne zaslužuju, samo da bi njegova radost i užitak bili potpuniji.

Druga grupa učenjaka tvrdi da izraz zurrijjetunovdje znači potomstvo. Značenje ajeta je slijedeće: onima koji su vjerovali, i za kojima su se djeca njihova u vjerovanju povela, priključit ćemo djecu njihovu.[4] Svejedno što su mladi, potomci imaju status jednak odraslima u mnogim pravnim pitanjima, kao što su: nasljedstvo, plaćanje krvarine za ubistvo, dženaza i   ukop u muslimansko mezarje, te brojna druga pitanja, izuzimajući ono što se odnosi isključivo na punoljetne pripadnike zajednice. Značenje bi bilo slijedeće: priključit ćemo djecu na osnovu vjerovanja njihovih očeva. Na to upućuje, kažu zagovornici ovog stava, i to što je općepoznato da odrasle osobe same snose odgovornost na ovom svijetu, a isto je u vezi s pitanjem nagrade i kazne na ahiretu. Kad bi se pod pojmom zurrijjetun mislilo i na odrasle, onda bi svi punoljetni potomci ashaba bili na istoj deredži kao i njihovi očevi, svi punoljetni potomci tabi’ina bili bi na istoj deredži kao i njihovi očevi, i tako redom, sve do Sudnjeg dana. Tako bi svi potomci bili na istom nivou na kojem su i njihovi prethodnici. Ovu tvrdnju potvrđuje, kažu oni, i činjenica da je Uzvišeni Allah učinio da oni njih slijede u imanu, vjerovanju. Kad bi to bili odrasli, onda njihovo vjerovanje ne bi bilo takvog tipa, nego bi bilo potpuno samostalno. To znači da ne bi bili dio nečega što nužno slijedi svoj glavni dio.[5] Također, kažu oni, Uzvišeni Allah je stepenovao nagrađivanje u Džennetu, odnosno, u njemu je odredio deredže prema djelima koja su ljudi samostalno, svojom voljom činili. Međutim, potomke će Uzvišeni Allah uzdići na nivo predaka, bez obzira što na osnovu vlastitih djela to ne zaslužuju. Za razliku od njih, punoljetne osobe, kao obveznici, bit će uzdignuti samo na one nivoe nagrađivanja za koje su dovoljna djela koja su radili.

I, na koncu, treća grupa učenjaka, među kojima je i El-Vahidi, tvrdi da se spomenuti izraz odnosi i na mlade i starije, jer odrasla osoba slijedi svoga oca u njegovom vjerovanju, dok dijete slijedi svoga oca na osnovu očevog vjerovanja. Izraz zurrijetun, tvrde oni, upotrebljava se, kako za starije i mlađe, tako i zajednu osobu ili više njih, oca ili sina. Uzvišeni kaže: “Dokaz im je i to što potomke njihove u lađama krcatim prevozimo.”[6] Drugim riječima, njihove očeve. Pod pojmom iman, vjerovanje, podrazumijeva se naslijeđeno vjerovanje i vjerovanje po izboru. Jedno je, dakle, prirodno, a drugo stečeno. Za primjer prvog može poslužiti ajet: “Onaj ko ubije vjernika nehotice – mora osloboditi ropstva jednog roba – vjernika…”[7] Dopušteno je osloboditi i maloljetnu osobu.

Oni tvrde da i mišljenja učenjaka iz prvih generacija potvrđuju njihov stav. Seid b. Džubejr kaže da je Ibn Abbas rekao: “Allah će podići porodicu vjernika na njegov stupanj, bez obzira što su različita djela činili, a sve radi toga da bi njemu ugodio.” Zatim je citirao spomenuti ajet. Ibn Mesud, tumačeći ovaj ajet, kaže: “Čovjek koji je radio dobra djela i imao porodicu ući će u Džennet, a oni će biti uzdignuti na njegov stupanj, da bi time njegov užitak bio potpuniji, bez obzira što to svojim djelima nisu uspjeli dosegnuti.” Ebu Mudžliz kaže: “Allah će ih sastaviti s njim, baš kao stoje on na dunjaluku volio da budu zajedno.” Eš-Ša’bi kaže: “Allah će potomke uvesti u Džennet na osnovu djela njihovih očeva.” El-Kelbi prenosi daje Ibn Abbas rekao: “Ako očevi budu na višoj derdži u odnosu na sinove, Allah će i sinove uzdići na nivo očeva. Ako sinovi budu na višim deredžama. Allah će očeve uzdignuti na nivo sinova.” Ibrahim kaže: “Bit će im data nagrada kakva je đata njihovim očevima, a njihovim očevima nagrada zbog toga neće biti nimalo umanjena.” Na to upućuju, kažu oni, oba kiraeta koja smo spominjali.

Ja mislim da je ispravnije mišljenje koje kaže da je ovdje riječ o mladim osobama, jer bi u suprotnom to podrazumijevalo da su oni koji dolaze kasnije na istom stupnju kao i njihovi prethodnici, kad su nivoi nagrađivanja u pitanju. Takvo nešto nije obavezno moguće. Za razliku od toga, djeca čovjeka, odnosno njegovo potomstvo, na istom su rangu, a Allah najbolje zna.[8]

Džennet govori

Već smo citirali hadise u kojima je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: “Prepirali se Džennet i Džehennem…”, ili hadis u kojem stoji: ‘‘Džennet reče: ‘Gospodaru moj, moje rijeke su nabujale, a moji su plodovi dozreli. Ubrzaj mi dolazak mojih stanovnika. ’”

Ismail b. ebi Halid prenosi daje Seid et-Ta’i rekao: “Obaviješten sam da je Allah, kad je stvorio Džennet, rekao: ‘Ukrasi se!’ Kad se ukrasio, rekao mu je: ‘Govori!’, a kad je progovorio, kazao je: ‘Blago onom s kim sam zadovoljan.”’

Katade kaže: “Kad je Allah stvorio Džennet, rekao mu je: ‘Govori!’, a Džennet je progovorio: ‘Blago bogobojaznim!”’

Et-Taberani bilježi predaju Ibn Abbasa, koji kaže daje Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Kad je Allah stvorio Edenske vrtove, i u njima stvorio što nikad nije viđeno, niti je ko za nešto slično čuo, nešto što ni jedan čovjek zamisliti ne može, rekao je Džennetu: ‘Govori!’ Džennet je progovorio: ‘Spašeni su vjernici.’ ”

Džennet se stalno proljepšava

Abdullah b. Ahmed bilježi predaju prema kojoj je Ka’b rekao: “Kad god Allah pogleda Džennet, kaže mu: ‘Budi lijep i ugodan’, i on se tada dvostruko proljepša. To se dešava sve dok ne dođe vrijeme da u njega uđu njegovi stanovnici.”

Hurije krupnih očiju više čeznu za svojini muževima nego što oni čeznu za njima

Prethodno smo citirali hadis Muaza b. Džebela koji o ovome govori. Spominjali smo i huriju koja njegovoj supruzi na dunjaluku govori: “Nemoj ga uznemiravati, još malo i on će nama doći.Zatim, tu je i hadis Ikrime, od Vjerovjesnika, s.a.v.s., u kojem hurija kaže: Moj Allahu, pomozi mu da bude u Tvojoj vjeri, i učini da njegovo srce iskreno bude Tebi pokorno.

Ibn Ebi ed-Dunja bilježi predaju u kojoj Ebu Sulejman ed-Darani kaže: “Neki pobožni mladić iz Iraka jedne prilike se zaputio u Mekku sa svojim prijateljem. Gdje god bi odsjeli, on bi klanjao, a kad bi zastali da jedu, on bi govorio da posti. Njegov prijatelj je bio strpljiv u odlasku i povratku, a kad su se trebali rastati upitao gaje: ‘Brate moj, šta te je motiviralo da radiš ono što sam vidio?’ Mladić mu odgovori: ‘Jednom sam u snu vidio jedan od dženetskih dvoraca. Bili su sagrađeni tako da je jedna cigla od zlata, druga od srebra, sa terasom od zlata i rubina. Između njih, jedna hurija krupnih očiju, raspletene kose. Kad god se njeno tijelo u pokretu zanjiše, zanjiše se na njoj haljina od srebra. Ona mi reče: ‘Budi veoma ozbiljan kad od Allaha budeš mene tražio. Ja sam, tako mi Uzvišenog, od Allaha tebe iskala tako ozbiljno i iskreno!’ To što si vidio, to je moja želja – daje zaslužim.’ Ebu Sulejman reče: ‘Ako se na ovaj način treba željeti i nadati da dobijemo huriju, šta tek reći za ono stoje veće i vrednije od nje?!’”


[1]    El-Enlam, 84.

[2]    El-Isra, 3.

[3]    El-E‘raf, 173.

[4]    Čitalac može primijetiti daje rahm. Besim Korkut preuzeo upravo ovo značenje, a to znači da je riječ o djeci, ali ne i drugim užim članovima porodice. Isto je i u prijevodu dr. Enesa Karića, koji ovu riječ prevodi kao potomstvo.(Prim. prev.)

[6]    Ja-sin, 41.

[7]    En-Nisa, 92.

[8]     Šta sve ovo tačno znači, Allah najbolje zna, kao što i sam autor na kraju rasprave zaključuje. Međutim, izgleda da ni on sam nije bio dovoljno jasan u svome zaključku. Jer, šta znači: “Onima koji su vjerovali i za kojima su se djeca njihova u vjerovanju povela priključit ćemo djecu njihovu, a djela njihova nećemo nimalo umanjiti”? Znači li to da će samo oni koji nisu punoljetni, a umru prije punoljetstva, biti u društvu svojih roditelja u Džennetu, zato što je to prirodno i normalno? Ili, znači li to da će oni koji umru pa svojim djelima zasluže Džennet imati privilegiju spajanja sa porodicom, ako njeni pripadnici umru maloljetni, ili ako nastupi Sudnji dan prije nego što dostignu punoljetstvo? Jer, ako izraz zurrijetunprevedemo kao djeca(potomstvo), onda se da naslutiti i jedno i drugo. 1 djeca porastu, pa budu punoljetne i samostalne osobe, odnosno odgovorne za svoja djela. A, kao takvi, polagat će račune na Sudnjem danu. Čini mi se daje najispravnije prvo mišljenje, koje kaže daje značenje ajeta slijedeće: onima koji su vjerovali, i za kojima su se djeca njihova u vjerovanju povela, priključit ćemo djecu njihovu. Na osnovu toga, značenje ajeta bi bilo u tome da će Uzvišeni Allah spojiti porodicu vjernika pod uvjetom da članovi njegove porodice budu na istom stupnju vjerovanja. Ako budu i nešto slabiji u vjerovanju, Allah će ih uzdići na njegov stepen, bez obzira što na osnovu vlastitih djela oni to ne zaslužuju, samo da bi njegova radost i njegov užitak bili potpuniji. Dakle, riječ je o onim članovima uže porodice koji uđu u Džennet. S druge stane, vjernici će imati pravo na šefa’at, što spomenuo ovaj ajet u Svojoj časnoj Knjizi. Čovjeku nije potrebna nikakva bolja motivacija od saznanja da će njegova djela na ovom svijetu možda biti uzrok da se i na budućem svijetu radosno kreće u krugu svojih najmilijih. (Nap. prev.)

Ukratko o knjizi:

 “Vodič ka Džennetu”, kako i sam naslov kaže, predstavlja iscrpan vodič u kojem nas velikan islamske misli, Ibn-Kajjim el-Dževzi, upoznaje sa nizom pitanja vezanih za Džennet, počevši od njegovog stvaranja, nastanjivanja prvih ljudi, Adema, a.s., i Have, r.a., u njemu i događaja sa Iblisom, l.a., zatim sa opisima Dženneta, njegovim baščama i rijekama, perivojima i divanima, dženetskim mladićima i hurijama, raznim dženetskim uživanjima i blagodatima, njegovim deredžama i stanovnicima, kao i sa najvećom nagradom…

 

“VODIČ KA DŽENNETU”  

Naslov originala:   Hadil-ervah ila biladil-efrah

Autor: Ibn Kajjim el-Dževzi

Prijevod s arapskog:   Mr. Osman Kozlić

Broj stranica: 496

Izdavač: Ilum Bužim

Akos.ba

Povezani članci

Back to top button