Vi ste ovdje
Home > Duhovnost > Islamske teme > Šta se može učiti nakon predaje selama?

Šta se može učiti nakon predaje selama?

Iz sadržaja koji slijedi možemo vidjeti kojiu su to zikrovi i dove koji se prenose od poslanika Muhammeda, a.s., i njegovih ashaba, odnosno vidjećemo šta sve jedan vjernik može učiti nakon što završi sa klanjanjem propisanog farz namaza ili namaza uopće

Iz navedenog svako će izdvojiti bar jedan mali dio zikra koji će nastojati redovito prakticirati nakon namaza. Autor knjige: ”Sigurna zaštita u hadisima Allahovog Poslanika (s.a.v.a.)” nas je upoznao sa svim onim što se prenosi u hadisima, a na nama je da odaberemo ono što možemo shodno svojim mogućnostima i najčešće prakticirati.

Kada se preda selam, uči se: La ilahe illellahu vahdehu la šerike leh, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu juhji ve jumitu bi jedihil-hajru ve huve ‘ala kulli šej-in kadir; Allahumme la mani'a lima ‘a'taje ve la mu'tije lima mena'te ve la jenfe'u ze-l-džeddi minke-l-džeddu (Buhari, Muslim, Nesa'i, Taberani, Darimi), ili, tri puta učiti: La ilahe illellahu vahdehu la šerike leh, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve huve ‘ala kulli šej-in kadir (Buhari, Nesa'i).

Ili da se ovo prouči jedanput, a poslije toga ovo: La havle ve la kuvvete illa billah, la ilahe illellahu ve la na'budu illa ijjahu lehun-ni'metu ve lehul-fadlu ve lehus-sena'ul-hasenu, la ilahe illellah muhlisine lehuddine ve lev kerihel-kafirun (Muslim, Ebu Davud, Nesa'i, Ibn Ebu Šejbe).

Estagfirullahe – tri puta; Allahumme entes-selamu ve minkes-selamu tebarekte ja ze-l-dželali ve-l-ikram – Gospodaru naš, Ti si izvor spasa i od Tebe je spas. Uzvišen si Ti, o Gospodaru veličine i plemenitosti (Muslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesa'i, Ibn Madže, Taberani, Darimi).

Subhanellahi – 33 puta; El-Hamdu lillahi – 33 puta; Allahu ekber – 33 puta (Buhari, Muslim, Nesa'i); ili svaku od ove tri riječi po 11 puta, što bi ukupno bilo 33 puta (Muslim, Ahmed); ili po deset puta (Buhari). Ko poslije svakog namaza 33 puta prouči subhanellah; 33 puta el-hamdu lillah; 33 puta Allahu ekber, a da bi upotpunio stotinu, prouči: La ilahe illellahu vahdehu la šerike leh, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve huve ‘ala kulli šej-in kadir – bit će mu oprošteni grijesi, pa makar ih bilo koliko morske pjene (Ahmed, Ebu Davud, Nesa'i). Neće biti iznevjerene nade onome ko poslije svakog namaza prouči: Subhanellah- 33 puta; el-hamdu lillah – 33 puta i Allahu ekber – 34 puta (Muslim, Tirmizi, Nesa'i).

Ko poslije svakog obaveznog namaza prouči  subhanellah – 100 puta; Allahu ekber – 100 puta; La ilahe illellah – 100 puta i El-Hamdu lillah – 100 puta – bit će mu oprošteni grijesi, pa makar ih bilo i više od morske pjene (Ahmed, Nesa'i); ili svako od ovoga po 25 puta (Nesa'i, Ibn Hibban, Hakim); ili subhanellah i el-hamdu lillah po 33 puta; Allahu ekber 34 puta; La ilahe illellah 10 puta (Tirmizi, Hakim, Ahmed); ili tesbih, tahmid i tekbir po 100 puta, a zatim: La ilahe illellahu vahdehu la šerike leh, la havle ve la kuvvete illa billah – bit će mu izbrisani grijesi pa makar ih bilo koliko morske pjene.

Ili da se uči ajetu'l-kursi poslije svakog  obaveznog namaza – u tom slučaju, samo ga smrt dijeli od ulaska u Džennet (Nesa'i, Ibn Hibban, Ebu Davud, Darimi); i bit će u Allahovoj zaštiti sve do narednog namaza. (Taberani)

Neka poslije svakog namaza uči suru El-Felek i En-Nas. (Buhari, Tirmizi, Nesa'i)

Allahumme inni e'uzu bike minel-džubni ve e'uzu bike en uredde ila erzeli-‘umuri ve e'uzu bike min fitnetid-dunya ve e'uzu bike min ‘azabil-kabri. (Buhari, Ebu Davud, Nesa'i)

Rabbi kini ‘azabeke jevme teb'asu ‘ibadeke. (Ebu ‘Avane, Ebu Davud, Nesa'i, Tirmizi, Ibn Madže)

Allahummag-fir li ver-hamni veh-dini ver-zukni. (Ebu ‘Avane)

Allahumme rabbe Džibrile ve Mika'ile ve Israfile e'izni min harrin-nari ve ‘azabil-kabri. (Taberani)

Allahummag- fir li ma kaddemtu ve ma ehhartu ve ma esrertu ve ma ‘a'lentu ve ma esreftu ve ma ente ‘alemu bihi mini, ente-l-mukaddimu ve ente-l-mu-ehhiru la illa ente. (Muslim, Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Hibban)

Allahumme e'inni ‘ala zikrike ve šukrike ve husni ‘ibadetike (Allahu moj, pomozi mi u mom nastojanju da Te spominjem, da Ti zahvalu izražavam i da Ti ibadet, na najljepši način, iskazujem!). (Ebu Davud, Nesa'i, Ibn Hibban, Hakim, Darimi)

Allahumme rabbena ve rabbe kulli šej'in ene šehidun enneker-rabbu vahdeke la šerike leke; Allahumme rabbena ve rabbe kulli šej'in ene šehidun enne Muhammeden (s.a.v.a) ‘abduke ve resuluke; Allahumme rabbena ve rabbe kulli šej'in ene šehidun ennel-‘ibade kulluhum ihvetun; Allahumme rabbena ve rabbe kulli šej'in, idž'alni muhlisan leke ve ehli fi kulli sa'atin fid-dunya vel-ahireti zel-dželali vel-ikram, isma’ ves-tedžib; Allahu ekberul-ekberu hasbijellahu ve ni'mel-ve-kil; Allahu ekberul.ekberu (Allahu moj! Gospodaru moj! Gospodaru svega! Ja svedočim da Si samo Ti Gospodar, Ti nemaš druga! Allahu moj! Gospodaru moj! Gospodaru svega! Ja svjedočim da su svi robovi braća! Allahu moj! Gospodaru moj! Gospodaru svega! Učini me da budem iskren u ibadetu Tebi, kako ja tako i moja porodica, u svakom trenutku na ovom i onom svijetu! Poslušaj i udovolji mi dovi! Allah je najveći, najveći! Dosta mi je Allah moj! Divan li je On zaštitnik! Allah je najveći, najveći!). (Nesa'i, Darimi, Ebu Davud)

Allahumme inni e'uzu bike minel-kufri vel-fakri ve ‘azabil-kabri. (Nesa'i, Hakim, Ebu Ja'la)

Allahumme aslih li dinijellezi dže'altehu ‘ismete emri ve aslih li dunyajelleti dže'alte fiha me'aši; Allahumme inni e'uzu biridake min sehatike ve e'uzu bi ‘afvike min nikmetike ve e'uzu bike minke; la mani'a lima ‘a'tajte ve la mu'tije lima mena'te ve la radde lima kadajete ve la jenfe'u ze-l-džeddi minke-l-džeddu. (Nesa'i, Ibn Hibban)

Allahummag-fir hata'i ve ‘amdi; Allahummeh-dini li salihil-‘amali vel-ahlaki la jehdi li salihiha ve la jasrifu ‘an sejji'iha illa ente. Allahumme inni e'uzu bike min ‘azabin-nari ve ‘azabil-kabri ve min fitnetil-mahja vel-memati ve min šerril-Mesihid-dedždžali. (Ebu ‘Avane, Nesa'i)

Allahumme aslih li dini ve vessi’ li dari ve barik li fi rizki. (Ahmed, Taberani, Ebu Ja'la)

Subhane Rabbike Rabbi-l-‘izzeti ‘amma jesifun, ve selamun ‘ale-l-murselin, ve-l-hamdu lillahi Rabbi-l-‘alemin (Veličanstven je Gospodar tvoj, Dostojanstveni, i daleko od onoga kako ga predstavljaju oni, i mir poslanicima, i hvaljen neka je Allah, Gospodar svjetova!). (Ebu Ja'la, Darimi)

Kada bi Allahov Poslanik (s.a.v.a) završavamo namaz, desnom rukom je potirao glavu učeći: Bismillahi-lezi la ilahe illa huver-rahmanur-rahim; Allahumme ezhib ‘annil-hemme vel-hazen (U ime Allaha, a nema drugog boga osim Njega, Milostivog, Svemilosnog, Allahu moj, odstrani od mene brigu i tugu!). (El-Bezzar, Taberani, Nesa'i, Darimi)

Učio je to prije nego što bi bilo šta progovorio. (Tirmizi, Nesa'i)

Deset puta je učio: La ilahe illellahu vahdehu la šerike leh, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu juhji ve jumitu bi jedihil-hajru ve huve ‘ala kulli šej-in kadir (Tirmizi, Nesa'i), a Taberani bilježi da je to učio stotinu puta; Allahumme inni es eluke rizkan tajjiben ve ‘ilmen nafi'an ve ‘amelen muttekabbelen (Allahu moj! Tebe molim za lijepu nafaku, korisno znanje i djelo koje će biti primljeno!). (Taberani, Darimi)

 

Autor: Šemsuddin Muhammed ibn Jusuf el-Džezeri eš-Šafi'i

Iz knjige: ”Sigurna zaštita u hadisima Allahovog Poslanika (s.a.v.a.)”

Izdavač: Nakšibendijska tekija ‘Mejtaš’, Sarajevo

Za Akos.ba priredila: Fahreta Vreva

 

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com