Vi ste ovdje
Home > Ekonomija > Poziv nezaposlenim osobama: Obuka u kompanijama CEBOS i Herbal spa

Poziv nezaposlenim osobama: Obuka u kompanijama CEBOS i Herbal spa

opcina_novi_grad-sarajevo

Na osnovu Ugovora između Općine Novi Grad Sarajevo i Međunarodne organizacije rada – ILO, broj 02/03-14-14556/17 o implementaciji Projekta “Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou“, partneri u Projektu kompanije CEBOS doo Sarajevo i Herbal Spa doo Sarajevo u saradnji sa JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, a za potrebe realizacije Programa obuke i stručnog usavršavanja nezaposlenih osoba, o b j a v l j u j e:

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA

ZA PRIJAVU UČEŠĆA U PROGRAMU OBUKE I STRUČNOG USAVRŠAVANJA U KOMPANIJAMA CEBOS DOO SARAJEVO I HERBAL SPA DOO SARAJEVO

I – Uvod

Projekat  “Nove  strategije  zapošljavanja na lokalnom nivou” predstavlja sistemski pristup svih  relevantnih aktera na uspostavi funkcionalnog modela za povećanje mogućnosti održivog zapošljavanja na  prostoru lokalne zajednice. Općina Novi Grad Sarajevo je Vodeći partner na Projektu, a partneri su JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, Srednja elektrotehnička škola Sarajevo, Centar za razvoj socijalnog poduzetništva, te preduzeća Centrotrans-Eurolines dd Sarajevo, Cebos doo Sarajevo, Mistral Technologies doo Sarajevo i Herbal Spa doo Sarajevo. Projekat se realizuje u okviru Programa Međunarodne organizacije rada (UN – ILO) “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“, a koji finansira Evropska unija.Realizacija specifičnih Programa obuke i stručnog usavršavanja nezaposlenih osoba u partnerskim kompanijama je jedna od planiranih projektnih aktivnosti, a ovaj Javni poziv tretira obuku u dvije partnerske kompanije (Cebos doo Sarajevo i Herbal Spa doo Sarajevo).

II – Predmet Javnog poziva

U svrhu realizacije prvog specifičnog cilja Projekta iz tačke I ovog Javnog poziva “Povećanje mogućnosti za zapošljavanje nezaposlenih sa područja Kantona Sarajevo“, kompanije Cebos doo Sarajevo i Herbal Spa doo Sarajevo, u saradnji sa JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, pozivaju nezaposlene osobe sa evidencije nezaposlenih– Biro Novi Grad Sarajevo da se prijave za učešće u Programu obuke i stručnog usavršavanja u trajanju od tri do četiri mjeseca.

Cilj provedbe obuke po ovom Javnom pozivu je usavršavanje u oblasti istog ili sličnog zvanja/zanimanja po programimanaprijed navedenih kompanija i to:

  • Za deset (10) nezaposlenih osoba u kompaniji Cebos doo Sarajevoza obuku, usavršavanje i samostalan rad na CNC i laserskim mašinama, te izvršavanju ostalih aktivnosti i zadataka u skladu sa djelatnosti kompanije,
  • Za pet (5) nezaposlenih osoba u kompaniji Herbal Spa dooSarajevo u oblastiobuke i usavršavanja za samostalan rad na poslovima masažnih i kozmetičkih tretmana za njegu lica i tijela, te pružanju ostalih relaksacijskih tretmana za uljepšavanje.

III – Finansijski okvir

Planirana sredstva za realizaciju Programa obuke i stručnog usavršavanjapo ovom Javnom pozivu obezbijeđena su iz sredstava EU po Programu Međunarodne organizacije rada – ILO “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“ u okviru implementacije Projekta iz tačke I ovog Javnog poziva. Tokom pohađanja obuke, polaznicima će biti obezbijeđena mjesečna finansijska naknada za topli obrok i kartu za prevoz sa pripadajućim porezima koja neće prelaziti 25% prosječne mjesečne neto plaće isplaćene u FBiH u prethodnoj godini.

IV – Selekcija polaznika obuke

Odabir kandidata za obuku, iz tačke II ovog Poziva, vršit će posebno formirana Komisija sastavljena od članova predstavnika kompanije koja vrši obuku i predstavnika Radnog tima za implementaciju Projekta – Projekt koordinator za realizaciju obuka za nezaposlene (JU Služba za zapošljavanje KS).

Kompanije zadržavaju pravo obezbjeđenja dodatnih kandidata iz kategorije ciljne grupe putem posredovanja JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo – Biro Novi Grad Sarajevo shodno potrebama Programa obuke po ovom Javnom pozivu. Kompanije će sa odabranim kandidatima zaključiti ugovore o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa na osnovu člana 34. Zakona o radu (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 26/16) u cilju regulisanja međusobnih prava i obaveza.Kandidati će po završetku obukeiz tačke I ovog Poziva dobiti potvrdu o završenoj obuci i stručnom usavršavanju od strane kompanije. Za minimalno 30 % obučenih nezaposlenih osoba po ovom Javnom pozivu sa najboljom ocjenom kroz Program obuke, obezbjeđeno je zapošljavanje u kompanijama koje provode obuku ili kod njihovih kooperanata.

V – Ciljna grupa

Ciljna grupa po ovom Javnom pozivu su nezaposlene osobe registrovane u evidenciji JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo – Biro Novi Grad Sarajevo sljedećih zvanja/zanimanja:

Za obuku u kompaniji Cebos doo Sarajevo:

  • SSS, VŠS, VSS sprema, tehnička ili dizajnerska zanimanja, kao i osobe koje dokažu stečene vještine kroz neformalno obrazovanje što će biti utvrđeno od strane Komisije iz tačke IV ovog Poziva;

Za obuku u kompaniji Herbal Spa doo Sarajevo:

  • VSS, VŠS, SSS sprema, fiziotarapeut, kozmetičar, kao i osobe koje dokažu stečene vještine kroz neformalno obrazovanje što će biti utvrđeno od strane Komisije iz tačke IV ovog Poziva.

Prednost za učešće u Programu obuke po ovom Javnom pozivu će imati nezaposlene osobe iz sljedećih ranjivih kategorija društva: žene, mladi, lica sa prebivalištem na teritoriji općine koje su pogođene poplavama 2014.godine, osobe sa invaliditetom i lica sa preko 2 godine koji se vode u evidenciji nezaposlenih. Prednost će se obezbijediti kroz bodovanje prilikom selekcije kandidata, obzirom da je neophodno osigurati učešće minimalno 50 % nezaposlenih u odnosu na ukupan broj iz navedenih kategorija, odnosno učešće minimalno  30 %  nezaposlenih žena iz ciljne grupe ovog Poziva u odnosu na ukupan broj polaznika za obuke koje će biti provedene na nivou Projekta iz tačke I ovog Poziva.

VI – Potrebna dokumentacija za prijavu i rok za dostavljanje

Nezaposlene osobe iz ciljne grupe koje žele učestvovati u Programu obuke, dužne su u predviđenom roku dostaviti sljedeće:

  1. Prijava (sastavni dio ovog Javnog poziva)
  2. Biografija sa dokazima o formalnom i neformalnom obrazovanju
  3. Uvjerenje o nezaposlenosti iz evidencije JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo – Biro Novi Grad Sarajevo.
  4. Izjava o davanju saglasnosti za objavu i korištenje rezultata ovog Javnog poziva

Rok za dostavljanje prijave sa pratećom dokumentacijom po ovom Javnom pozivu je 8 (osam) dana od dana objave istog na oglasnim pločama kompanija Cebos doo Sarajevo i Herbal Spa doo Sarajevo, zatim oglasnoj ploči i web stranici JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo i Općine Novi Grad Sarajevo.

VII – Način prijave i rezultati Javnog poziva

Nezaposlena lica sa evidencije Biroa za zapošljavanja Novi Grad Sarajevo koja žele učestvovati u ovom Javnom pozivu, Prijavu sa pratećom dokumentacijom predaju putem pošte na adresu kompanije u ostavljenom roku kako slijedi:

  • CEBOS doo Sarajevo: Ul. Džemala Bijedića 162., 71 000 Sarajevo, BiH sa naznakom “Prijava za učešće u Programu obuke i stručnog usavršavanja uz podršku ILO – EU“;
  • Herbal Spa doo Sarajevo: UL. Fra Filipa Laštrića br. 2., 71 000 Sarajevo, BiH sa naznakom “Prijava za učešće u Programu obuke i stručnog usavršavanja uz podršku ILO – EU“.

Rezultati ovog Javnog poziva biće objavljeni na oglasnim pločama i web stranicama iz tačke VI ovog Javnog poziva.

VIII – Dodatne informacije

Dodatne informacije po ovom Javnom pozivu mogu se dobiti od strane Projekt koordinatora za realizaciju obuka za nezaposlene u Projektu iz tačke I ovog Javnog poziva na sljedeće kontakte: e-mail [email protected]; tel : 033/554-185.

U nastavku prijava na javni poziv

PRIJAVA NA JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA

ZA UČEŠĆE U PROGRAMU OBUKE I STRUČNOG USAVRŠAVANJA U KOMPANIJAMA CEBOS DOO SARAJEVO I HERBAL SPA DOO SARAJEVO

IME I PREZIME NEZAPOSLENE OSOBE

_____________________________________

ADRESA PREBIVALIŠTA

_____________________________________

DATUM ROĐENJA

_____________________________________

SPOL

_____________________________________

ŠKOLSKA SPREMA

_____________________________________

FORMALNO OBRAZOVANJE

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

PERIOD PROVEDEN NA EVIDENCIJI NEZAPOSLENIH U KANTONU SARAJEVO

_____________________________________

NAVESTI PRIPADNOST POSEBNIM KATEGORIJAMA NEZAPOSLENIH OSOBA IZ TAČKE V JAVNOG POZIVA

_____________________________________

VRSTA OBUKE ZA KOJU SE PRIJAVLJUJETE (Odabrati samo jednu obuku!)

_____________________________________

NEFORMALNO OBRAZOVANJE I VJEŠTINE

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Sarajevo,

_____________________________________

Datum                                                                                                                                   Potpis

_____________________________________

Akos.ba

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top