Islamske temeU Fokusu

Poslanikova milost prema starijima

Muhamed s.a.w.s. je pionir u ovome polju. Propagirao je brigu o starima neovisno o spolu, boji kože ili vjeri, i on lično je bio uzor u primjenjivanju principa koje je propagirao. Ovaj članak naglašava islamska učenja vezana za ophođenje prema starijima, i pojašnjava kako ih je Poslanik s.a.w.s. primjenjivao.

Proteklih godina, svijet je pokazao naročitu pažnju prema starijim osobama. Održano je mnogo međunarodnih konferencija i simpozija sa ciljem da se ukaže na probleme sa kojima se oni suočavaju. Prva inicijativa za brigu o starijima je donesena 1982., kada je UN devetu deceniju 20-tog stoljeća proglasio „decenijom starijih osoba“. 1983. Godine Svjetska Zdravstvena Organizacija je usvojila slogan „Dodaj život godinama“. U nastavku, na UN-ovoj konferenciji, održanoj u Madridu 2002. godine, je usvojen plan akcije za rješavanje problema a kojima se susreću starije osobe u raznim zemljama širom svijeta. Međutim, rezultat svega ovoga su samo pusta obećanja i planovi bez ikakve primjene.

Sa druge strane, Muhamed s.a.w.s. je pionir u ovome polju. Propagirao je brigu o starima neovisno o spolu, boji kože ili vjeri, i on lično je bio uzor u primjenjivanju principa koje je propagirao. Ovaj članak naglašava islamska učenja vezana za ophođenje prema starijima, i pojašnjava kako ih je Poslanik s.a.w.s. primjenjivao.

Obaveza mlađih

Enes b. Malik r.a. prenosi da je Poslanik s.a.w.s. rekao: „Ako mladić poštuje starije zbog njegovih godina, Allah će poslati nekoga da poštuje njega kada dođe u stare dane.“ (Tirmizi)

Poslanik s.a.w.s. u ovom hadisu savjetuje omladinu u muslimanskom društvu, koji će sutra ostariti, da poštuju svoje starije. Kontinuirana primjena njegovoh savjeta pomaže da se premosti generacijski jaz, i da se raširi atmosfera ljubavi i poštovanja između mlađih i starijih. Osvrnimo se na generaliziranje u Poslanikovim s.a.w.s. riječima: „Ukoliko mladić poštuje starije“; ovaj hadis zahtjeva poštovanje starijih bez obzira na rasu ili vjeru.

U drugom hadisu muslimanima je rečeno da budu milostivi prema svima, muslimanima i nemuslimanima:

Enes b. Malik prenosi da je Poslanik s.a.w.s. rekao: „Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, Allah ne daje svoju mislot osim onima koji su milostivi“. Nakon toga ashabi rekoše: „Svi smo mi milostivi“. Poslanik a.s. im odgovori: „Ne samo da ste milostivi jedni prema drugima, nego da ste milostivi prema svim ljudima.“

Znak naklonosti prema Allahu dž.š.

Ebu Musa el-Ešari r.a. prenosi da je Poslanik s.a.v.s. rekao: „Poštovanje prema sijedom (ostarijelom) muslimanu je od naklonosti Allahu“.

U prethodnom hadisu, Poslanik s.a.v.s. govori da je poštovanje prema starijima jedan od načina pokazivanja naklonosti Allahu dž.š. Povezao je naklonost prema Stvoritelju i Njegovim stvorenjima sa obožavanjem Svemogućeg i poštovanjem prema starijima. Hadis implicira sve vrste respekta i brige za starije: briga o zdravlju, psihološka briga, društvena i ekonomska odgovornost, borba protiv nepismenosti, omogućavanje edukacije, te ostale oblike brige i odgovornosti na koje se mađunarodna zajednica danas poziva.

U hadisu, Poslanik s.a.v.s., se odriče onih koji ne poštuju starije, te ih smatra stranim muslimanskom društvu.

Nije od nas ko ne poštuje naše starije i ko nije milostiv našim mladim. (Tirmizi i Ahmed, predaju potvrdio Albani)

Praktični primjeri

Ebu Hurjerje r.a. prenosi da je Poslanik s.a.v.s. rekao: „Mlađi prvi selami starijeg, onaj koji prolazi, onog pored kojeg prolazi, a manja skupina veću.“ (Buharija)

U prethodnom hadisu Poslanik s.a.v.s. daje praktične primjere islamske etike i simbolično počinje sa ukazivanjem na pošrovanje prema starijima. Prema tome, mlađi moraju preuzeti inicijativu pri pozdravljanju starijih, kao i u pomaganju, ljubaznosti, posjećivanju, savjetovanju itd.

Slično navedenome, davanje prednosti starijima u različitim situacijama je znak poštovanja i ukazivanja časti prema njima. Prenosi se da je Poslanik s.a.v.s. rekao: „Džibril mi je naredio da dajem prednost starijijma.“ (Al-Fawa’id, Ebu Bakr Es-Shafi)

Poslanik s.a.v.s. je naredio muslimanima da „počnu od starijih“ kada poslužuju hranu i piće.

Nadalje, Poslanik s.a.v.s. je oporučio da prioritet prilikom predvođenja namaza imaju stariji. Malik ibn El – Huvejris prenosi da je Poslanik s.a.v.s. rekao: „Kada nastupi namaz, neka vam neko prouči ezan, a u namazu neka vas predvodi najstariji među vama.“ (Buharija)

Ovaj hadis nije kontradiktoran hadisu u kojem se prioritet u predvođenju namaza daje onome koji se ističe u učenju Kur’ana. Mes’ud El – Ensari navodi dva kriterija koja se moraju uzeti u obzir: Poslanik s.a.v.s. je rekao: „Onaj koji je najučeniji u Allahovoj knjizi neka predvodi ljude u namazu, a ako su isti u tome onda onaj koji je učeniji u Sunnetu a ako su isti u pogledu poznavanja Sunneta onda onaj koji je prije učinio hidžru a ako su i u tome isti onda onaj koji je stariji.“ (Muslim)

Nadalje, prema preporukama Poslanika s.a.v.s., preče je da stariji započinju konverzaciju. Jedne prilike su sinovi Mes’uda ibn Ka’ba i Abdurrahmana ibn Sahla došli kod Poslanika s.a.v.s. da razgovaraju o jednoj temi, pa im je Poslanik s.a.v.s. rekao „Neka najstariji među vama prvi počne pričati.“  (Buharija)

Islam uvijek favorizira ljupkost i smirenost prema određenim skupinama ljudi, poput starijih osoba. Ovo se ogleda u olakšicama i naredbama koje se odnose na njih.

Najbolji primjer davanja olakšica starijima je priča Havle bint Sa’lebe, koja je spomenuta u početku sure El – Mudžadile. Njen suprug Evs ibn Samit je bio čovjek u godinama i proglasio ju je sebi zabranjenom ženom, ali ne razvodeći se od nje. Zbog toga je objavljeno generalno pravilo vezano za ovaj problem, i to u početku sure El – Mudžadile.

„Oni koji ženama svojim reknu da im nisu dopuštene, kao što im nisu dopuštene majke njihove, a onda odluče da s njima nastave živjeti, dužni su, prije nego što jedni drugo dodirnu, jednog roba ropstva osloboditi. To vam se naređuje – a Allah dobro zna šta vi radite. Onaj koji ne nađe, dužan je dva mjeseca postiti uzastopce prije nego jedno drugo dodirnu. A onaj ko ne može, dužan je šezdeset siromaha nahraniti, zato da biste potvrdili da u Allaha i Poslanika Njegova vjerujete – to su Allahovi propisi. A nevjernike čeka kazna bolna.“ (3 – 4)

Nakon ove objave, Poslanik s.a.v.s. je rekao Havli: „Neka oslobodi jednog roba,“ a ona mu je odgovorila: „O Allahov Poslaniče, on nema sredstava da oslobodi roba.“ „Onda neka posti dva mjeseca zaredom“ reče Polsanik s.a.v.s.. „Tako mi Allaha on je star i ne može toliko postiti“ odgovori Havla. Nakon toga Poslanik s.a.v.s. joj ponovo reče: „Neka nahrani šezdeset siromaha,“ a Havla ponovno odgovori: „O Allahov Poslaniče, on nema ni toliko sredstava.“ Nakon toga je Poslanik s.a.v.s. obećao da će mu pomoći tako što će mu dati odrećenu količinu hurmi.

Kada su naredbe u pitanju, islam izuzima starije osobe, koji ne mogu podnijeti post u ramazanu, od činjenja ovog djela, ali im naređuje da nahrane po jednog siromaha za vaki dan koji su propustili. Također, starijim osobama koje ne mogu klanjati stojeći je dozvoljeno da klanjaju sjedeći, ako ne mogu ni sjedeći onda mogu klanjati ležeći.

Nadalje, u vjerodostojnoj predaji se prenosi da je Poslanik s.a.v.s. ukorio Muaza ibn Džebela zato što je kao imam odužio namaz govoreći mu: „O Muaze, dovodiš li to ljude u iskušenje? Bolje bi ti bilo da si učio ‘Hvali Gospodara svoga Svevišnjeg’ (sura 87), ‘Tako mi jutra’ (sura 91) i ‘Kad se nebo rascijepi’ (sura 92), zbog starih, slabih i nemoćnih osoba koje za tobom klanjaju.“ (Buharija)

Islam je, također, omogućio stari osobama koje nisu u stanju da obave hadždž, da angažuju drugu osobu koja će ga obaviti u njihovo ime. El Fadl navodi da je jedna žena iz plemena Katham došla Poslaniku s.a.v.s. i rekla: „Allahov Poslaniče, kada je propisan hadž kao obaveza moj otac je već bio oronuli starac i ne može sam da se drži na jahalici, pa mogu li ja za njega da obavim hadž?” “Naravno.” – odgovori joj Poslanik s.a.v.s. (Muslim)

Primjeri Poslanikove s.a.v.s. milosti

Budući da smo već objasnili islamske principe tretiranja starijih, smatramo da je potrebno da navedemo i praktične primjere iz života Poslanika s.a.v.s.. Vidjet ćemo da je učtivo i sa poštovanjem slušao mnogobošce, nastojeći da oslobodi starca kojeg je zarobilo plme Kurejš. Slušanje starijih politeista sa poštovanjem. U Ibn Kesirovoj biografiji Poslanika s.a.v.s. se navodi da je Utbe ibn Rebia, jedan od poglavara mnogobožaca iz Mekke, došao Poslaniku s.a.v.s. u nastojanju da g odgovori od njegove misije. Obratio se Poslaniku s.a.v.s sa podsmjehom: „Jesili ti bolji od Abdullaha? (Poslanikovog oca)? Jesi li bolji od Abdul – Mutaliba (Poslanikovog djeda)?“ međutim, Poslanik s.a.v.s. nije uzvratio na ovakve degradirajuće opaske,  Utbe je nastavio „Ako smatraš da su ovi bolji od tebe, pa oni su obožavali božanstva kojima ti nalaziš mahanu, a ako smatraš da si bolji od njih, pa progovori, da čujem tvoje mišljenje. Osramotio si našu vjeru i osramotio si nas među Arapima, tako da kruži među njima da Kurejšije imaju sihirbaza i da Kurejšije imaju vrača. Tako mi Boga, očekujemo, kao što se očekuje krik trudnice, da jedni na druge pođemo sabljama i da se tako istrijebimo.“ Kada je Utbe primjetio ljubaznost Poslanika s.a.v.s., promijenio je svoj ofanzivni pristup i rekao: „O čovječe, ako ti imaš kakvu potrebu, mi ćemo ti skupiti imetak, tako da ćeš biti najbogatiji i prvi čovjek Kurejšija; a ako imaš potrebu za ženidbom, pa izaberi koju god ženu Kurejšijku hoćeš, oženit ćemo te sa deset njih. Ako je ovo stanje koje ti nazivaš objavom uzrokovano džinima od kojih ne možeš pobjeći, pozvat ćemo najpoznatije iscjelitelje ti pomognu, velikodušno ćemo trošiti dok se potpuno ne izliječiš.“ Kada je Utbe završio svoj drski govor, Poslanik s.a.v.s. ga je upitao: „Jesi li završio Ebu Velide?“ „Da!“ odgovorio je. „Onda me saslušaj“ reče mu Poslanik s.a.v.s., i prouči mu početak sure Fussilet.

Blag odnos prema starijima. U Ibn Kesirovoj biografiji se navodi slijedeće. Kada je Poslanik s.a.v.s. ušao u Mekku u ramazanu i ušao u svetu džamiju, Ebu Bekr je doveo svoga oca Ebu Kuhafu da primi islam. Kada ih je Poslanik s.a.v.s. vidio rekao je Ebu Bekru: „Zašto nisi ostavio starca kod kuće, ja bih otišao njemu.“ Ebu Bekr je odgovorio: „Preče je da on dođe tebi nego ti njemu.“ Poslanik s.a.v.s. je posjeo Ebu Kuhavu pored sebe i ugostio ga. Nakon toga je stavio svoju ruku na pra Ebu Kuhafe i zatražio od njega da pređe na islam, što je ovaj i učinio. Primjećujući da je Ebu Kuhafe osjedio, Poslanik s.a.v.s. je naredio da mu se kosa ofarba.

Ovo su bili samo neki primjeri Poslanikove s.a.v.s. ljubaznosti, milosti i poštovanja prema starijima. Ovi, kao i mnogi drugi, primjeri prenose plemeniti kod islamske etike pri odnosu prema starijima, i pokazuju muslimanima, generaciji za generacijom, koji model trbaju da slijede. Ovakav odnos prema starijima je u istoj liniji sa principom o dostojanstvu ljudskog roda, te u duhu solidarnosti i milosti koja se prožima kor muslimansko društvo.

Autor: Muhammad Mus`ad Yaqut

Izvor: onislam.net

Za Akos.ba preveo: Mirnes Baltić

Povezani članci

Back to top button