Islamske teme

Izbor hadisa o savjetovanju

Džabir ibn Abdula, radijallahu ‘anhu,prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, na Oproštajnom hadžu rekao: „I vi ćete o meni biti pitani , pa šta ćete reći ?! Posvjedočit čemo da si ti dostavio i obavio i da si savjetovao.“

Džabir ibn Abdulah, radijallahu ‘anhu, pripovjeda: „Dao sam prisegu Vjerovjesniku , sallallahu ‘alejhi we sellem ,da ću namaz obavljati , zeeat davati i savjetovati svakog muslimana.“

Ebu Hurejre, radijallahu ‘anhu, pripovjeda da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem ,rekao: „ Musliman prema muslimanu ima šest obaveza.“  „Koje su to obaveze?, Allahov Poslaniče?“, upitasmo. „Kada ga sretneš da ga poselamiš ,kada te pozove da se odazoveš, kada ti zatraži savjet da ga posvajetuješ ,kada kihne i zahvali se Allahu da mu nazdraviš , kada se razboli da ga obiđeš i kada umre da pratiš njegovu dženazu.“

Ebu Hurejre, radijallahu ‘anhu,prenosi da je Allahov Poslanik ,sallallahu ‘alejhi we sellem ,rekao: „ Najbolja zarada je zarada ruke koja radi kada dadne savjet.“

Od Jezida ibn Hakima, radijallahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: „ Pustite ljude da zarađuju jedni od drugih. Kada od vas njegov brat zatraži savjet ,neka ga posavjetuje.“

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: „Tri su vrste snova : istiniti snovi , snovi u kojima se čovjek sam sebi obraća i ružni snovi koji su od šejtana. Allahov Poslanik , sallallahu alejhi we sellem , je govorio da se snovi ne pričaju osim učenjaku ili nekome ko će te posavjetovati.“

Ebu Hurejre , radijallahu anhu , prenosi da je Allaohov Poslanik , sallallahu alejhi we sellem , rekao: „ Predočena su mi trojica koji će prvi ući u Džennet: šehid, čedna i kreposna osoba, rob koji je uzorno obožavao Allaha ,dželle še’nuhu, i savjetovao svoje štićenike .“

Džerir ibn Abdullah ,radijallahu anhu , priča kako je na dan smrti El-Mugire ibn Šu’be ,radijallahu anhu, ustao, zahvalio se Allahu , dželle še’nuhu, i rekao : „Na vama je da se bojite Allaha Koji nema sudruga i da budete smireni i spokojni sve dok vam ne dođe novi zapovjednik,a on će vam ubrzo doći.  Zatim je dodao : Tražite oprosta za svoga zapovjednika ,jer je on , doista ,volio praštanje …

Džubejr ibn Mut’am,radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi we sellem ,rekao : „ Neka Allah , dželle še’nuhu , učini svijetlim lice čovjeka koji čuje moj govor ,pa ga dostavi drugome , jer nekada onaj kome je dostavljeno bolje razumije od onoga ko mu je dosatvio . Srce vjernika posjeduje tri osobine : iskreno činjenje djela radi Allaha , savjetovanje muslimanskih vođa i pridržavanje džem’ata . Njihova dova obuhvata i one iza njih.“

Ebu Hurejre , radijallahu anhu ,prenosi da je Allahov Poslanik ,sallallahu alejhi we sellem , rekao : „ Vjernik je ogledalo vjerniku ,i vjernik je vjerniku brat , skriva njegove propuste i brine se o njemu .“

Fatima bint Kajs , radijallahu anha ,pripovjeda kako ju je Ebu Amr ibn Hafs pustio ( razveo se od nje ) . Kada je prošao određeni rok ,spomenula sam Božijem Poslaniku ,sallallahu alejhi we sellem, da su me zaprosili Mu’avija ibn Ebi Sufjan i Ebu Džehm. Allahov Poslanik sallallahu alejhi we sellem ,na to odgovori : „ Što se tiče Ebu Džehma , on ne spušta svoj štap sa svojih žena , a što se tiče Mu’avije , on je siromašan i nema nikakvoga imetka . Ti se udaj za Usama ibn Zejda ,pa sam tako i učinila . Allah, dželle še’nuhu ,je u tome dao veliko dobro , a ja sam bila sretna i zadovoljna .“

Ebu Hurejre , radijallahu anhu, priča da je jedne prilike bio kod Allahovog Poslanika sallallahu alejhi we sellem , te mu je došao čovjek i obavjestio ga da je oženio neku Ensarijku. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem,ga upita : „ Da li si je vidio ?“ „Ne „ , odgovori čovjek . „ Idi i vidi je , jer zaista Ensarije , imaju nešto u svojim očima .“

Ebu Hurejre ,radijallahu anhu ,prenosi da je Božiji Poslanik , sallallahu alejhi we sellem , rekao: Moj primjer je kao primjer čovjeka  koji je zapalio vatru , pa kada se vatra razbuktala i osvjetlila sve oko sebe ,leptiri i insekti su počeli upadati u vatru . On je nastojao odvratiti ih i spriječiti da upadnu u nju ,ali su oni stalno navirali.  To je primjer mene i vas . Ja vas nastojim od vatre odvratit , bježite od vatre ,bježite od vatre ,bježite od vatre , a vi me savladavate srljajući u nju . „

Hakim ibn Hazzam, radijallahu anhu , prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi we sellem ,rekao : „ Prodavac i kupac imaju pravo vratit ili zadržati robu sve dok se ne raziđu, pa ukoliko budu iskreni i svoju robu istinito predstave, dat će im se  bereket pri toj trgovini, pa ukoliko ne budu iskreni i prekriju mahane robe , ostaće bez bereketa pri toj trgovini .“

Ebu Se’id el Hudri, radijallahu anhu , prenosi da je Allahov Poslanik ,sallallahu alejhi we selem rekao : „ Allah dželle še’nuhu , nije poslao nijednog poslanika, niti postavio nijednog namjesnika , a da uz njega nisu dvije skupine . Skupina koja mu naređuje dobro i potiće ga na njega , i skupina koja mu naređuje zlo i potiče ga na njega, a zaštićen je onaj koga Allah dželle še’nuhu, zaštiti.„

Abdullah ibn Omer, radijallahu anhu , prenosi da je Allahov Poslanik , sallahu alejhi we sellem rekao: „Ukoliko rob bude savjetovao svoga gospodara i uzorno obožavao Allaha dželle še’nuhu, imaće udvostručenu nagradu .“

Izvor: Savjet od srca srcu

Prevod: Munir Zahirović

Za Akos.ba izdvojila i priredila: Selmedina M.

Povezani članci