Vi ste ovdje
Home > Ekonomija > Islamska ekonomija (Page 8)

Uvod u islamske finansije: Koja je razlika između mušareke i mudarebe

Mudareba je posebna vrsta partnerstva gdje jedan partner daje no­vac kao svoje učešće u komercijalnom po­d­uh­vatu. Ulaganje dolazi od prvog partnera koji se zove rab­bu ‘l-mal (vlasnik kapitala), dok je up­ravljanje in­ves­ti­ci­jom i rad na njoj isključiva odgovornost drugog part­ne­ra, koji se zove mudarib. 21841

Koja je osnovna razlika između kapitalističke i islamske ekonomije?

NEKE POLAZNE NAPOMENE   Prije nego obrazložimo islamske načine finansiranja,čininamse ne­­­ophodnimdatinekolikonapomenavezanihzaos­novneprincipekoji vla­daju ukupnim ekonomskim sis­te­mom u islamskom načinu življenja.   1. Vjera u božansku uputu Polazno ubjeđenje oko koga se okreću svi islamski kon­cep­ti jeste ono da je cijeli univerzum stvorio i kont­ro­li­ra Jedan

Islamsko bankarstvo i trgovina

  Piše: mr. Muhamed Emšo   Prilikom susretanja sa pojmom islamsko finansiranje ili islamsko bankarstvo, mnogi u Bosni i Hercegovini, kao i mnogi u svijetu, će vjerovatno zastati i pokušati sebi da predstave šta je to. Čak, ako su ranije i čuli o murabeha kuporodaji, ipak

Kakav regulatorni okvir treba islamskim bankama?

Islamskim bankama je potreban pravni, korporativni i regulatorni okvir kakav imaju i konvencionalne banke, zaključuje Međunaraodni monetarni fond u svom radnom dokumentu u kojem se bavi regulacijom i supervizijom islamskih banaka.  MMF zaključuje da je za islamske banke važno da se osigura operativna nezavisnost agencija za nadzor, koje moraju

Top